Spisskompetanse offshore grunnundersøkelser

NGIs spisskompetanse innbefatter

 • planlegging av offshore grunnundersøkelser
 • tolkning av in situ og laboratorieforsøk
 • forståelse av jordartsoppførsel
 • valg av designparametre for fundamentering av forskjellige konstruksjoner og for geohazardproblemer

Siden starten av norsk olje- og gass-virksomhet har NGI opparbeidet omfattende ekspertise innen offshore grunnundersøkelser og fundamentering. I tillegg til maringeologisk informasjon, benyttes tilgjengelige geofysiske data for å planlegge de faktiske undersøkelsene. Disse består av boring, prøvetaking og in-situ testing (nedpressing av sonder i sjøbunnen) fra spesialbygde boreskip.

Offshore gr unders Fugro Synergy2 800

Fugro Synergy, spesialdesignet for offshore grunnundersøkelser

Laboratorieforsøk - stor lab-kapasitet på NGI

Laboratorieforsøk på de opptatte prøvene er en svært viktig del og NGI har stor lab-kapasitet og personell med omfattende kompetanse og erfaring på dette området.

Forskning og utvikling

Nåværende utfordringer og forskninginnsats innen offshore grunnundersøkelser og designparametre er for NGI knyttet til:

 • utvikling av forbedrede prøvetakings metoder (Deep water sampler, box corer)
 • tolkning av in situ forsøk i svært bløte sedimeneter på dypt vann
 • evaluering av prøveforstyrrelse basert på måling av skjærbølgehastighet og sug i prøven
 • korrelasjoner mellom indeksparametere og design parametere
 • effekt av temperatur på laboratoriemålinger; viktig både for sedimenter på dypt vann og for arktiske forhold
 • grunnundersøkelsesstrategi for feltutbygging på ultradypt vann (>3000 m)

Utvikling av internasjonale standarder

NGI deltar aktivt i utviklingen av internasjonale standarder og retningslinjer for grunnundersøkelser og laboratorietesting, basert på ny lærdom fra egen erfaring og FoU.

Internasjonale kurs og teknologioverføring til offshorenæringen

NGI bidrar til internasjonale kurs innen emnet og har også programmer med teknologioverføring til offshorenæringen.