Risikoreduserende tiltak knyttet til de negative konsekvensene av klimaendringene bør ikke gå på bekostning av naturen, men det bør derimot fokuseres på naturlige prosesser og tilnærminger basert på lokale øko-systemer. Ved bruk av naturbaserte løsninger kan naturmangfoldet og økosystemet bevares. Samtidig kan naturbaserte løsninger bidra til å øke menneskers trivsel ved rett utforming.

NGI tilbyr tjenester med naturbaserte løsninger innen:

  • Kartlegging av relevante naturfarer (skred, flom, erosjon)
  • Erosjonssikring
  • Flomsikring
  • Vannhåndtering
  • Nytte-kost analyser
  • Risikovurdering

Forskning og utvikling

NGI har gjennom mange år både vært prosjektleder for, og deltatt i, store internasjonale forskningsprosjekt relatert til naturfarer og klimatilpasning.

EU-prosjektet PHUSICOS demonstrerer hvordan naturbaserte løsninger for å redusere risiko knyttet til økt nedbør i fjellområder kan være både robuste og bærekraftige.

I forskningssenteret Klima 2050 har NGI også kartlagt bruken av naturbaserte løsninger for å redusere faren for skred og erosjon. NGI har også interne prosjekter, deriblant et prosjekt hvor det er gjort en risikovurdering av vegetasjon i skråninger, og et annet prosjekt der en har sett på NBS i kystområder.