Kommunene, fylkeskommunene og staten har alle et ansvar for at samfunnet forberedes på - og tilpasses til klimaendringene, og de må jobbe sammen for at samfunnet er rustet til å møte klimaendringene. Å begrense klimarelatert risiko er sentralt i dette arbeidet, samt å dra nytte av eventuelle fordeler klimaendringene fører med seg. 

NGI innehar internasjonal anerkjent ekspertise for å vurdere fare for naturskader og tilhørende risiko. Kombinasjonen forskning og rådgivning gir oss et unikt utgangspunkt for å rådgi næringsliv, myndigheter, grunneiere og andre som blir påvirket av klimaendringer. Vi kan tilby tjenester som dekker en rekke naturfarer, og slik sett skreddersy etter lokale forhold og behov.

NGI jobber med effekt av forventede klimaendringer innen naturfarer som:

NGI tilbyr tjenester innen klimatilpasning som:

  • Kartlegging av fare og risiko 
  • Vurdering av klimatilpasningstiltak
  • Klimatilpasning i klima- og energiplaner
  • Naturbaserte løsninger
  • Risiko og sårbarhetsvurderinger (ROS) 
  • Kunnskap- og kompetansehevning

Forskning og utvikling

NGI har gjennom mange år både vært prosjektleder for og deltatt i store internasjonale forskningsprosjekt relatert til naturfarer og klimatilpasning. Vi har vært aktive i EUs rammeprogrammer, og prosjekt-eksempler fra de to siste rammeprogrammene, FP7 og Horizon 2020, er ARCH, SafeLand, PHUSICOS, og EVOKED, alle ledet av NGI. NGI har vært sentrale i utarbeidelsen av Global Assessment Reports (GAR), som utgis hvert 2. år av FN-organisasjonen UNISDR. I tillegg er vi aktive søkere i Forskningsrådets klimaprogrammer og deltar i større nasjonale forskningsprosjekter, som SFI-KLIMA2050. NGI finansierer også selv mye FoU, og klimatilpasning er ett av fokusområdene. Det tre-årige prosjektet MERRIK er et eksempel på dette.