Bildet over viser utraste hus etter kvikkleireskredet i Kattmarka ved Namsos 13. mars 2009. Skredet ble forårsaket av sprengningsarbeider ifm. bygging av vegen helt til høyre i bildet (mirakuløst nok omkom ingen i denne hendelsen). 

Når infrastruktur og bebyggelse rammes, kan det få katastrofale følger. Klimaendring vil medføre flere skred i løsmasser, i områder som tidligere ikke har opplevd slike hendelser.

Siden opprettelsen i 1953 har NGI arbeidet med vurdering av skred i berg- og løsmasser. Sentralt i dette er forståelsen av mekanismene som fører til skred. Kjernekompetansen er kunnskap om jord og løsmassers styrke- og deformasjonsegenskaper og forandringen i egenskapene som følge av nedbør og endring i vanninnhold og belastning.

Skred i loesmasser Troegstad 1967

Kvikkleireskred i Trøgstad 1967

I forbindelse med risikokartleggingen av kvikkleireområder i Norge har NGI utarbeidet en metode for å kvantifisere faregrad (sannsynlighet) og konsekvens for kvikkleireskred. Risiko er kombinasjonen av faregrad og konsekvens.

NGIs spisskompetanse

  • materialoppførsel og utløsningsmekanismer
  • vurdering av utløpsdistanse og skredrisiko
  • prosjektering av sikringstiltak og forslag til risikoredusering.

NGI er involvert i flere internasjonale prosjekter for å kartlegge og redusere risikoen for skred, samt kunnskapsoverføring til lokale myndigheter. Eksempel finnes i Sør- og Mellom-Amerika, der tett befolkede områder gjentatte ganger har blitt rammet av skredhendelser på grunn av ekstremnedbør og jordskjelv.

Forskning og utvikling

Forskningsinnsatsen på NGI innen løsmasseskred konsentreres om følgende emner:

  • kartlegging, identifisering og kvantifisering av faregrad av områder som er utsatt for skred
  • klimaendringers påvirkning på skred 
  • utvikling av metoder for sikring, overvåkning og varsling av skredfare
  • beregning av utløpsdistanse av flomskred (debris flows)

NGI ledet i perioden 2002-2012 INTERNATIONAL CENTRE for GEOHAZARDS (ICG), et av Norges "Senter for Fremragende Forskning" (SFF). Senteret utførte forskning for å vurdere risiko, hindre og redusere skader som følge av geofarer (geohazards). I ICG samarbeidet NGI med Universitetet i Oslo (UiO), NTNU i Trondheim, NGU og NORSAR.  Senteret sto også for undervisning og veiledning av Master- og Doktorgradstudenter.