Erosjon og massetransport spiller en vesentlig rolle, særlig i kanaliserte terrengformer. Klimaendringer antas å føre til mer nedbør som igjen trolig vil innebære at jord- og flomskred skjer hyppigere, og at skredene kan bli større.

Dette påvirker til slutt konsekvensen av slike hendelser, ved at skredene blir mer skadelige, og vil kunne inntreffe steder der det ikke tidligere har gått skred. Jord- og flomskred kan skade infrastruktur, veier, bygninger og mennesker som følge av høy hastighet og lang rekkevidde.

NGI utvikler metodikk for å kartlegge hvor det kan være fare for jord- og flomskred. Kartene anvendes som grunnlag for å vurdere og prosjektere tiltak som reduserer fare for tap av liv og materielle skader. Vi gjør også analyser av skredutløp og dimensjonering av nødvendig sikring, samt geoteknisk prosjektering av sikringstiltak helt fram til byggefase.

NGI utfører følgende tjenester relatert til jord- og flomskred:

  • Faresone- og aktsomhetskartlegging
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Design- og prosjektering av sikringstiltak
  • Vurdering av effekter knyttet til klimaendringer, klimatilpasning
  • Kunnskapsoverføring til kommunale myndigheter

Forskning og utvikling

Forskningsinnsatsen på NGI innen jord- og flomskred dekker følgende emner:

  • Kartlegging, identifisering og kvantifisering av faregrad og konsekvens for områder som potensielt er utsatt for skred
  • Klimaendringers påvirkning på skred
  • Utvikling av metoder for overvåkning, varsling og sikring mot skredfare
  • Beregning av utløpsdistanse av flomskred
  • Forskning på effekt av nedbør for utløsning av skred i naturlige skråninger

NGI er en av institusjonene som utfører FoU-oppgaver i Klima 2050 (2015-2022), et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) finansiert av forskningsrådet. NGI er en av partnerne i senteret og leder arbeidspakken som omhandler "vannutløste skred", skred utløst av nedbør i form av regn og snøsmelting.

I perioden 2002-2012 ledet NGI INTERNATIONAL CENTRE for GEOHAZARDS (ICG), et av Norges første "Senter for Fremragende Forskning" (SFF). Senteret utførte forskning for å vurdere risiko, samt tiltak for å hindre og redusere skader som følge av geofarer (geohazards), som alle typer skred, flodbølger/tsunami, jordskjelv og rystelser.