Pålitelige data om grunnforhold reduserer kostnader og risiko

Mangelfulle grunnundersøkelser kan føre til feil valg av fundamenteringsløsning, feilaktig dimensjonering av fundamenter, uheldig og farlig gjennomføring av grunnarbeider, samt skader på både nabobygg og selve nybygget. Det kan også medføre overdimensjonerte og dermed unødvendig kostbare fundamenter.

NGI - spisskompetanse og utvikling av utstyr og metoder

NGIs spisskompetanse dekker

  • løsmassers materialegenskaper
  • vurdere omfanget av grunnundersøkelser som er nødvendig for å bestemme geotekniske dimensjoneringsparametere
  • tolkning av in situ og laboratorieforsøk

Siden opprettelsen i 1953 har NGI bidratt med utvikling av utstyr og metoder som på best mulig måte beskriver grunnforholdene. Utviklingen av tynnveggede stempelprøvetakere for opptak av uforstyrrede prøver i bløt leire er eksempel på dette. Det er også utvikling og bruk av sonderingsmetoder, som dreietrykk-, total- og trykksondering.

Mobile grunnboringsrigger med elektronisk overføring av data direkte fra felt

NGI disponerer tre moderne mobile grunnboringsrigger for boring, prøvetaking og in situ-testing. Data fra in situ testing kan oversendes elektronisk direkte fra felt til saksbehandlere på NGI.

Forskning, utvikling og modellforsøk

Forskningsinnsatsen innen grunnundersøkelser på land rettes for øyeblikket mot følgende områder:

  • videreutvikling av in situ-metoder
  • forbedring av prøvekvalitet
  • korrelasjoner av løsmasseparametre

I forbindelse med grunnundersøkelser utfører NGI også modellforsøk i felt, samt instrumentering. Vi deltar aktivt i utviklingen av internasjonale standarder og retningslinjer for grunnundersøkelser og laboratorietesting, basert på ny kunnskap fra oppdrag og forskning utført på NGI