NGI har de siste årene gjennomført oversiktskartlegging for skredfare langs flere jernbanestrekninger på oppdrag fra Jernbaneverket. Disse prosjektene inkluderer omfattende analyser i GIS, i tillegg til tradisjonelt feltarbeid.

GIS-analysene beregner skredfare for flere ulike typer skred, samt konsekvenser ved potensielle skredhendelser som berører jernbanen. Det er en forutsetning i prosjektene at feltbefaring kun skal skje på de mest utsatte delene av jernbanestrekningene. Ved å gjennomføre analyser av hele banestrekningene ved hjelp av GIS på forhånd, kan man prioritere hvilke delstrekninger som skal befares.

Ved å kombinere farevurderinger fra felt og GIS, samt konsekvensanalyser fra GIS, blir det satt en risikovurdering for hele banestrekningene. Disse blir presentert i en kartserie med 1 km banestrekning på hvert enkelt kart.

Kvaliteten på GIS-analysene forutsetter en god terrengmodell, i tillegg til banedata, ulike basisdata som veier, vann, elver, stasjoner og planoverganger.

NGI Geokartlegging Risikoanalyse Figur

Resultater av GIS-analysene kombinert med feltbefaring, vist sammen med historiske skredhendelser.