I tillegg bidrar teknikker innen endringsanalyse og fotogrammetri til større kunnskap om geofarers bevegelsesmønster og kvantifisering av størrelsen på forflytningene. Fly- og satellittbilder brukes også til å lage terrengmodeller av områder som er vanskelig tilgjengelige, og disse terrengmodellene er utgangspunkt for fare- og risikomodelleringer, utløpslengde og størrelse på ulike typer skred, med mer.

NGIs arbeid med optisk fjernanalyse har de siste årene hovedsakelig vært knyttet til snøskredforskning, gjennom forskningsprosjekter som ASAM, aval-RS og AAF. Høyoppløselige og veldig høyoppløselige optiske satellittbilder kan brukes til svært mange ulike applikasjoner, blant annet endringsdeteksjon og visuell analyse av bildene, med mer. Tekstur kan benyttes til å skille ulike typer overflate, spektralinformasjon fra andre kanaler (infrarødt, termal) kan brukes til å finne arealformål, geometriske mønster kan brukes til å automatisk ekstrahere landskapselementer, i tillegg til at optiske satellittbilder kan brukes til å få oversikt over områder rammet av naturkatastrofer som skogbrann, flom og ødeleggelse etter orkaner, tornadoer og lignende.

NGI har i ASAM-prosjektet benyttet seg av veldig høyoppløselige satellittbilder for å automatisk detektere områder der det har gått skred. Disse områdene er svært ofte vanskelig tilgjengelige, og snøskred er en stor risiko i Norge, Alpene og de fleste andre fjellområder i verden. Ved å finne skredene i ettertid i satellittbilder får man en database med et statistisk relevant antall snøskred som, sammen med informasjon fra meteorologiske tjenester, bidrar til å validere/evaluere snøskredvarsling.

NGI Optical remote sensing

Bilde til venstre viser skredområder fra WorldView-1 satelite. Bilde til høyre viser skredområder kartlagt ved hjelp av en automatisert algoritme (Satellite image: Copyright © DigitalGlobe/WorldView-1)

NGI har også kartlagt skred i Pakistan ved hjelp av optiske satellittbilder fra ASTER og endringsdeteksjon. Ved å bruke ulike bånd i satellittbildet til utregning av vegetasjonsindeks, snøindeks og vannindeks, etterfulgt av terskling av helningsvinkel for å skille mellom urbane og ikke-urbane områder, kan skredene skilles ut fra omgivelsene rundt.

FoU i dag på NGI

  • Automatisk mønstergjenkjenning av snøskredavsetninger
  • Kartlegging og kvantifisering av kystlinjeregresjon ved hjelp av satellittbilder, terrengmodeller og havnivåmodellering i Vietnam
  • SENSUM - bruk av satellittdata-deriverte produkter for risiko- og sårbarhetsstudier (skred, jordskjelv) i datafattige områder
  • Tsunamimodellering ved hjelp av satellittbilder, terrengmodeller og havnivåmodellering
  • Ortofotoanalyser i Flåmsdalen for å detektere forflytning i dalsidene

Software

TerraNor (eCognition, PCI Geomatica) Geodata (ArcGIS-programvare)

Tjenester innen metoden

Oversiktskartlegging
Identifisering av "hot-spots"
Kostnadseffektiv planlegging av in-situ undersøkelser
Mønstergjenkjenning
Endringsanalyse