I dag er metoden vel etablert og er en presis og kostnadseffektiv måte å få kvantifisert størrelsen på forflytninger uten å sette ut avansert geoteknisk måleutstyr eller utføre dyrt feltarbeid.

InSAR er en teknikk som bruker forskjeller i radarsignalet mellom scener tatt på ulike tidspunkt for å detektere forflytning. Både forflytning på bakken og i strukturer kan detekteres, blant annet subsidens og innsynkning, overvåkning av ulik infrastruktur, i gruveindustrien, og også i tilknytning til olje- og gassfelt onshore. Det kan også være nyttig for risiko- og miljøanalyser i tillegg til studier av geofarer regionalt og lokalt. SAR-sensorer er vær- og lysuavhengige, i motsetning til mange andre fjernanalysesensorer. Bruk av InSAR åpner for identifisering av hotspots, som igjen åpner for forhåndsdesign av tiltak for den aktuelle lokaliteten.

InSAR på NGI

Aktiviteter knyttet til InSAR har fokusert på å utvide NGIs ekspertise på setninger av bygningsmasser og dammer, subsidens analyser over større områder, samt skredeteksjon. Det siste særlig i forbindelse med bistandsprosjekter.

Bruk av InSAR til subsidens-/setningsproblematikk InSAR er mye brukt til å undersøke og overvåke gruveområder, demninger og andre strukturer som er menneskeskapte/-påvirket. NGI har brukt InSAR til å undersøke subsidens på grunn av grunnvannstapping i Vietnam, setninger i Svartevatn-demningen i Sør-Norge, setningsproblematikk i Bjørvika, Oslo og vurdering av eventuell innsynkning som følge av Follobanetunnelen.

InSAR Mean Velocity 590

Deformasjonsanalyse ved Svartevatn dam, basert på InSAR teknikken. Figuren viser en setning på rundt 3 mm/år midt i demningen. Satellittscener fra ERS-satellitten tatt mellom 1992 og 2000. (Satellittdata: Copyright © European Space Agency)

INSAR Oslo S 583 381

Eksempel på resultat fra InSAR-målinger med web-basert innsynsløsning fra Oslo S-området ifm. et prosjekt for Bane Nor

Bruk av InSAR knyttet til skred

InSAR-teknikker er nyttige verktøy for å kunne estimere størrelsen på forflytning i et skred, særlig hvis skredområdet er av stor størrelse. GPS og andre måleteknikker tilbyr det samme, men kun punktvis, krever flere målepunkter og er veldig kostnadskrevende i sammenligning. Radarbilder gir en god oversikt over områdene som er i bevegelse, og kan gi målinger over flere år, forutsatt at bildemateriale er tilgjengelig. Bruker man bilder fra en sensor med kort bølgelengde og har 25 eller flere bilder, får man en lang og svært presis tidsserie over områdenes bevegelse i to dimensjoner.

InSAR Skred 590

Deformasjonsanalyse av et saktegående skred i Nainital, India, detektert med hjelp av InSAR teknikken. Satellittscener fra Envisat. (Satellittdata: Copyright © European Space Agency)

Bruk av InSAR til andre problemstillinger

InSAR kan brukes til å observere vulkaner, seismisk og tektonisk deformasjon, og også til klassifikasjon av bakkeoverflaten, endringsdeteksjon og deteksjon av isbre-bevegelser.

FoU på NGI innen metoden

  • Setninger og subsidens i urbane og ikke-urbane områder, innenlands og utenlands
  • Setninger i dammer og store konstruksjoner
  • Deteksjon av skred og terrengdeformasjoner, overvåkning og måling av størrelse på forflytning
  • Håndtering og analyse av TSX Staring Spotlight data
  • Metodens potensiale til bruk over industriområder til overvåking av deponier og demninger for lagring av gruveavkast ("tailing dams")

Tjenester innen metoden

  • Kartlegging og overvåking av setninger og subsidens
  • Kartlegging og overvåking av terrengdeformasjoner (f.eks. skred) i hele verden

Supplementering av nasjonal oversiktskartlegging med høyoppløselig detaljanalyser

Software og sensorer i bruk på NGI

  • Gamma Remote Sensing AG (Gamma software, GPRI)
  • sarmap SA (SARscape)
  • ERS, ENVISAT, ALOS, Radarsat-2, TerraSAR-X

Lenke til InSAR-foredraget ved Norsk Romsenter (Mai 2014)