Geofysiske undersøkelser

Geofysiske undersøkelsesteknikker gir informasjon om undergrunnen uten graving eller boring. Dette kan gi viktige geotekniske egenskaper, som dybde til grunnfjell, bergkvalitet, samt kartlegge reservoarer med vann eller olje, metallobjekter eller forurensningskilder.

Dersom dagens geofysiske undersøkelser integreres med tradisjonelle geotekniske undersøkelser og data fra disse, kan man produsere svært detaljerte, kontinuerlige og omfattende modeller for anvendelser innenfor tallrike områder.

Fjernmåling

Fjernmåling fra bakkebaserte, luftbårne eller satellitt-baserte plattformer gjør det mulig å foreta høyoppløselige og presise avbildninger av jordens overflate. Disse kan benyttes til å overvåke setninger og deformasjoner, kartlegge skred samt gjøre vurderinger knyttet til ingeniørgeologi.

State-of-the art fjernmålingsteknikker hos NGI omfatter målinger med hjelp av radar, optisk bildeanalyse og målinger med Lidar og GigaPan. Som for geofysiske teknologier gjelder det at en ofte oppnår de beste resultater i integrasjon med mer tradisjonelle geotekniske metoder.

Fjernmaaling Lidar

Eksempel på gigapan som viser detaljert bilde og informasjon om sprekkemønster i fjellside.

Geografiske informasjonssystemer (GIS)

GIS er datamaskinbaserte systemer som brukes til å registrere, modellere, analysere og presentere geografisk refererte data. Disse dataene er digitale representasjoner av fenomener i den virkelige verden.

En GIS-database inneholder to typer data:

  1. Stedfestede data som vei, høydepunkt, borehull og lignende
  2. Tilhørende egenskapsdata.

GIS er også det beste verktøyet for å integrere resultater fra geofysiske undersøkelser, fjernmåling og annen stedfestet informasjon.

Reduserer prosjektkostnader og tidsrammer

Bruk av geofysiske undersøkelsesteknikker, fjernmåling og GIS hjelper å redusere totale prosjektkostnader og tidsrammer betraktelig. Anvendelser av slike løsninger kan videre redusere risiko knyttet til beslutninger om f.eks. boringer offshore, risiko for å påtreffe store arkeologiske gjenstander midt i et byggeprosjekt, eller for å tidlig oppdage regionale setninger.

Tjenester knyttet til geofysikk, fjernmåling og GIS

NGIs spisskompetanse innen geofysikk, fjernmåling og GIS omfatter forskjellige metoder og utstyr for å

  • kartlegge geotekniske designparametere på land
  • undersøke og overvåke områder utsatt for skredfare
  • undersøke reservoarer med olje og gass (link til bergfysikk)
  • modellere skredbaner
  • kartlegge risiko i samferdsel og dataforvalting.

Bred vitenskapelig kompetanse, ikke bare på geofysikk, fjernmåling og GIS, men også på instrumentering og utvikling av nytt utstyr, geologi, geomekanikk, skredfarekartlegging, laboratorietesting og numerisk modellering er med på å skape et unikt faglig miljø der ideer realiseres fra dag til dag.

Forskning og utvikling

NGI har spilt en viktig rolle i utviklingen av seismiske, elektriske og elektromagnetiske metoder i løpet av de siste tiårene. Siden 2008 har NGI prioritert forskning og utvikling av fjernmålingsteknikker for å kunne bli en avansert bruker av nye, nøyaktige sensorer og metoder innenfor dette feltet. Et internt, strategisk forskningsprosjekt, Remote Mapping and Warmning FoU-program (se link nedenfor) fokuserte på forbedring og integrering av forskjellige teknikker innenfor geofysikk og fjernmåling som er sentrale for NGIs viktigste geotekniske tjenester.

Nye konsepter har blitt utviklet ved å modellere, analysere, teste ny sensorteknologi, geofysisk laboratoriearbeid, design, sammenstilling av prototyper og testing i felt. Det fokuseres utvikling og videreutvikling av maskinvare og programvare samt å integrere teknikker fra geofysikk, fjernmåling og GIS i geotekniske prosjekter.

Prosjektene inkluderer geoteknisk bruk av helikopter resistivitetsskanning, avansert prosessering av LiDAR og InSAR rettet mot geologi, kartlegging av skred fra satellitter, risikoanalyse i tilknytning til jord, stein og snøskred, kartlegging av bergkvalitet ved hjelp av resistivitet, integrert tolkning av resistivitetsprofiler for kvikkleire og andre geotekniske formål, 3D-resistivitetskartlegging, samt cluster-basert EM-inversjon.