NGIs spisskompetanse

 • løsmassers materialegenskaper
 • optimale fundamenteringsløsninger for konstruksjoner og byggverk
 • grunnforsterkning og sikring av byggegrop

Vi har sentral godkjenning som ansvarlig geoteknisk prosjekterende (RIG) og ansvarlig søker i tiltaksklasse 3 i henhold til Plan- og bygningsloven.

NGI bidrar med forskning og utvikling, samt prosjektering og oppfølging av grunnarbeider. Sentrale oppgaver knyttet til geoteknisk prosjektering er valg av jordparametere, sikring av byggegroper, samt valg av riktige fundamenteringsløsninger i løsmasser og frossen jord, inkludert utforming og dimensjonering.

NGI utvikler og disponerer avanserte regneprogrammer for å analysere samvirke mellom jord og konstruksjon. Slike analyser bidrar til å optimalisere konstruksjonen, redusere kostnadene og sikre gjennomførbarhet.

NGI utfører også instrumentering og målinger av deformasjoner og krefter på støtte- og avstivningskonstruksjoner (spunt, slissevegg, støttemur) i byggefasen. Slik instrumentering og overvåkning bidrar til verifikasjon av prosjektert løsning, og dermed reduksjon av risiko.

Forskning og utvikling

Forskningsinnsatsen rettes for tiden mot følgende emner:

 • grunnforsterkning
 • dimensjonering av peler og spunt
 • programvareutvikling

Typiske tjenester innen landfundamentering

 • Mulighetsstudier og konsekvensutredninger for grunnarbeider og fundamenteringsløsninger
 • Forprosjektering, detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen
 • Uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Skadevurderinger i forbindelse med grunnforhold og grunnarbeider