Grunnen kan være forurenset av både menneskeskapte miljøgifter eller naturlig forekommende grunnstoffer.

Er eiendommen din forurenset?

Dette er et viktig spørsmål, enten du som tiltakshaver skal planlegge et stort prosjekt der store volum gravemasser / sprengstein må håndteres, eller du som investor skal vurdere et kjøpsobjekt, eller du som privatperson finner avfall ved graving i hagen din. Du må forholde deg til et mylder av lover, forskrifter og veiledere innenfor fagfeltet, og ofte må omfattende vurderinger ligge til grunn for at spaden kan stikkes i jorda og prosjektet kan starte. Samtidig sørger regelverket for at ikke forurensing havner på avveie og at helse og miljø beskyttes.

I tilknytning til industriområder og urbane strøk vil det som regel være forurensning i grunnen, men også utenfor byene finnes det grunn som er forurenset fra historisk aktivitet, ofte relatert til fyllmasser. Bergarter kan også være en kilde til forurensning, både ved spredning av tungmetaller til miljøet eller radongass som utgjør en helserisiko i  bygg.

Spisskompetanse

  • Prøvetaking og klassifisering av jord, sedimenter, vann, slam, berg og støv. NGI har holdt prøvetakingskurs på vegne av Miljøringen i 2013, 2014 og 2016.
  • Oppfølging av store bygge- og anleggsprosjekter.
  • Risikovurdering og tiltak.
  • Alunskifer og andre syredannende bergarter. NGI har unik kompetanse innen dette fagfeltet og har utarbeidet flere rapporter som grunnlag for veiledere for Miljødirektoratet. NGI har XRF som kan benyttes til spesialanalyser.
  • Akuttforurensning og sanering av oljeforurensning.

Forskning og utvikling

  • Biokull: Binding av forurensning, jordforbedring og karbonlagring.
  • Stabilisering av miljøgifter i forurensede masser, som løsmasser fra skytefelt.
  • PFAS: Utvasking og stabilisering. NGI utfører både laboratorie- og feltforsøk.
  • Syredannende bergarter.