Forurensede sedimenter utgjør et problem både ved at miljøgifter spres til næringskjeden og ved at mudring og andre arbeider i sedimentene kan føre til økt spredning og eksponering til forurensingen i sedimentene.

NGI har siden 90-tallet jobbet med utvikling av metoder for prøvetaking, overvåkning, risikovurdering og tiltak i forurensede sedimenter på sjøbunnen.

Risikovurdering

NGI har vært sentral i utviklingen av verktøyet for risikovurdering av forurensede sedimenter for Miljødirektoratet. Dette verktøyet brukes til prioritering av tiltak i ulike delområder

Overvåkning av miljøgifter i sedimenter og i vann

NGI har gjennom ulike forskningsprosjekter utviklet metoder og ulike typer utstyr for overvåkning av miljøgifter i vann sediment og av utlekking fra sediment til vann. Eksempler på dette er:

  • Likevekts passive prøvetakere
    for bestemmelse av lave miljørelevante frittløste konsentrasjoner av organiske miljøgifter
  • Flukskamre
    for bestemmelse av utlekking (fluks) av organiske miljøgifter fra sediment til vann
  • Porevannsprobe
    for bestemmelse av konsentrasjonsgradienter fra porevann i sedimenter til vannet like over sedimentet med passive prøvetakere

NGI tilbyr tjenester innen undersøkelser, risikovurdering, planlegging og overvåkning av tiltak i forurensede sedimenter.