NGI besitter den nødvendige kompetansen for en tverrfaglig tilnærming til flom og overvann samt medfølgende konsekvenser. 

NGIs ekspertise omfatter:

 • Identifisering av potensielt utsatte vassdrag ved hjelp moderne verktøy
 • Tverrfaglig forskning knyttet til effekten vann har på faren for skred og andre typer naturfarer
 • Konsekvensutredning av effekten klimaendringer har på overvannshåndtering og vassdrag
 • Numerisk modellering av flom og massetransport
 • Sikringstiltak mot flom 

Stikkordsliste over hva NGI tilbyr av tjenester innen fagområdet:

 • Flomsonekartlegging
 • Flomberegninger
 • Modellering av flomforløp
 • Hydraulisk analyse og dimensjonering av kulvert-/rørløsninger
 • Dimensjonering av sikringstiltak
 • Erosjonssikring (både konvensjonelle og naturbaserte løsninger)
 • Tidlig varsling
 • Instrumentering og monitorering i forbindelse med naturfarer
 • Analyse av regionale og lokale effekter av klimaendringer, og da særlig hvordan naturfarer og tilhørende risiko vil endres i fremtiden.

 Forskning og utvikling

NGI har gjennom mange år både vært prosjektleder for og deltatt i store internasjonale forskningsprosjekt relatert til naturfarer og klimatilpasning. I forskningssenteret Klima2050 jobbes det med å redusere samfunnsrisiko knyttet til økt nedbør og flom. EU-prosjektet PHUSICOS demonstrerer hvordan naturbaserte løsninger kan fungere som robuste og bærekraftige løsninger for å redusere risiko knyttet til økt nedbør i fjellområder.