Kompetanse på flodbølger

NGIs ekspertise omfatter

 • numerisk modellering av generering, utbredelse og oppskylling av flodbølger
 • tverrfaglig forskning knyttet til flodbølger som følge av jordskjelv, undersjøiske skred og fjellskred i hav, fjorder og innsjøer
 • geologiske vurderinger for å avgjøre graden av fare for flodbølger.

Eksempler på tsunamikatastrofer er Japan 2011, det Indiske hav i 2004, og flodbølgene i Loen og Tafjord etter store steinskred som i første halvdel av forrige århundre tok i alt 174 menneskeliv i Norge. NGI har i perioden 2005-2011 jobbet med kartlegging av flodbølger etter potensielle skred fra Åknes (mellom Hellesylt og Stranda).

Forskning og utfordringer

NGI konsentrerer for tiden flodbølgeforskningen omkring sammenkobling av ulike beregningsverktøy for å simulere hvordan flodbølger genereres, brer seg utover og skyller inn over land. Målet er å forutsi oppskyllingshøyde mer nøyaktig. Resultatene benyttes til regionale vurderinger av fare og eksponering, samt til lokal beredskaps- og reguleringsplanlegging.

NGI ledet i perioden 2002 - 2012 International Centre for Geohazards (ICG), et "Senter for Fremragende Forskning" (SFF) i Norge. Senteret utførte forskning for å vurdere risiko, samt hindre eller redusere skader som følge av geofarer (geohazards). Forskning på flodbølger utgjorde en vesentlig aktivitet. NGI har fortsatt dette arbeidet og samarbeider med både norske og internasjonale fagmiljøer.

Typiske tjenester innen flodbølger

 • Numeriske beregninger av flodbølger generert av undersjøiske skred,  fjellskred og jordskjelv
 • Regional risikovurdering for flodbølger generert av skred og jordskjelv
 • Utarbeidelse av detaljerte faresonekart for flodbølger over mindre områder
 • Forståelse av tidligere flodbølge-hendelser
 • Detaljerte bølgemekaniske analyser
 • Vurdering av fare, sårbarhet og risiko for flodbølger
 • Vurdering av bølgekrefter og oppskyllingshøyder
 • Sikringstiltak mot flodbølger