Avfallskarakterisering og deponering

For å kartlegge forurensningspotensialet til avfall som deponeres er det i avfallsforskriften krav til en kjemisk og fysisk karakterisering med dokumentasjon av avfallets utlekkingsegenskaper. Videre er det spesifikke krav til bunn- og sidetetting for ulike deponikategorier (inert, ordinært og farlig avfall). En viktig del av bunn/sidetettingen er den geologiske barrieren som skal bestå av et tett mineralsk materiale.

NGI har bred erfaring med både avfallskarakterisering og vurderinger og design knyttet til egnet bunn/sidetettingsmateriale for alle deponikategorier. Vårt miljølaboratorium er akkreditert for standard utlekkingstester i henhold til krav i avfallsforskriften.

Vurdering av miljørisiko

Forurensning fra gamle gruver og deponier via sigevann til grunnvann og overflatevann kan utgjøre en risiko for miljøet omkring. Når det etableres nye deponier vil disse kunne være en potensiell forurensningskilde, om de ikke utføres (og driftes) på en god måte. Det vil her være behov for lokal og tilpasset kartlegging av både geologiske, hydrogeologiske og geokjemiske forhold som grunnlag for vurdering av miljørisiko og effekt av utslipp. Vi gjennomfører både kartlegging ved prøvetaking av sigevann, grunn- og overflatevann med innovative prøvetakingsmetoder (passive prøvetakere), prøvetaking av jord og laboratorietester. Vi har lang erfaring fra vurdering av miljørisiko for deponier både under og over bakkenivå.

Nyttiggjøring av avfall

Knapphet på ressurser og økt miljøfokus har bidratt til større bevissthet rundt nyttiggjøring av avfall. Mange avfallstyper fra industri (restprodukter som slagg og aske) og anleggsvirksomhet (eksempelvis betong, lett forurenset jord) har ofte gode tekniske egenskaper og et lavt forurensningspotensial som muliggjør nyttiggjøring. Gjennom modellstudier i laboratoriet og god kjennskap til materialenes geotekniske og miljøtekniske egenskaper har NGI mulighet for å vurdere avfallsmaterialenes egnethet til nyttiggjøring som ressurs. NGI satser gjennom tett samarbeid med våre oppdragsgivere på å utvikle teknologi som gjør restprodukter og avfall egnet til konstruksjons- eller utfyllingsformål. Andre områder er stabilisering av forurenset jord fra skytefelt, som kan anvendes mer fornuftig enn deponering i deponier for farlig avfall som krever transport over landegrenser.

Tiltak for å redusere risiko

Er forurensningen fra deponier og gruvetipper uakseptabel, krever dette gjennomføring av risikoreduserende tiltak. Ofte er målsettingen å redusere inntrengingen av overflatevann (nedbør) og grunnvann for å hindre dannelsen av sigevann. For gruvedeponier er utfordringen å redusere dannelsen av sur avrenning (Acid Mine Drainage, AMD). NGI jobber for bærekraftige løsninger med langsiktig perspektiv ved å teste ut robuste løsninger av naturlige og varige tildekkingsmaterialer.

NGIs spisskompetanse

  • Innsikt i hvordan forurensning og miljøgifter i avfall og jord oppfører seg og spredning til miljøet
  • Vurdering av miljørisiko i forbindelse med deponering over og under jord
  • Bruk av modellforsøk i lab for å beskrive og predikere oppførsel og spredning av miljøgifter
  • Basiskarakterisering av avfalls egenskaper
  • Vurdering av nyttiggjøring av avfall til konstruksjoner som utfylling, veg og barrierer
  • Utvikling av stedstilpassede tiltak for deponier og gammel gruveforurensning med fokus på langsiktig bærekraftige løsninger
  • Kartlegging av naturlige geologiske barrierer og både naturlige materialer og restprodukter til topptetting av deponier.

Forskning og utvikling

NGI arbeider med bærekraftige løsninger for å utviklinge metoder for undersøkelser, vurdering av risiko og opprydding av deponier. De mest sentrale tema innen NGIs FoU-arbeid innen deponier, avfall og gruver er:

  • Oppførsel og skjebne til miljøgifter i avfall. Utslipp i forbindelse med håndtering av avfall og effekt (FoU prosjektet WASTEFFECT)
  • Stabiliseringsløsninger for avfall før deponering for å redusere forurensningspotensialet
  • Utvikling av tildekkingsløsninger for å redusere forurensning fra avfallsdeponier og avgangsmasse fra gruvevirksomhet