NGI's bergmekaniske laboratorium tilbyr følgende tester;

 • Enkle styrketester
  • Enaksial trykkstyrke/ trykkfasthet ("UCS test")
  • Indirekte strekkstyrke/ strekkfasthet ("Braziltest")
  • Punktlasttest
 • Treaksial testing (standard)
  • Skjærforsøk med isotrop eller anisotrop konsolidering (drenert/udrenert)
  • Kompaksjonsforsøk (1D/K0) og ødometer testing
  • Mulighet for fleksibel spenningsti og sykling av totalspenning og poretrykk
  • Måling av termisk utvidelseskoeffisient
  • Permeabilitetstesting
  • HPHT- Høyt trykk- og høy temperaturtesting
 • Geofysiske/ Bergartsfysiske tester
  • Målinger av ultrasoniske P og S- bølgehastigheter og elektrisk resistivitet kan gjøres i alle treaksialceller
 • Akustisk emisjons (AE) testing
  • AE testing i eget spesialtilpasset treaksialoppsett 
 • CO2 strømningstester
  • Flerfase-strømning ved ulike temperatur- og trykkforhold (inkludert superkritisk CO2) i kombinasjon med geofysiske målinger
 • Treaksial test i CT- skanner
  • Visualisering av deformasjon og væskestrømning inkludert geofysiske målinger
 • Direkte skjærforsøk (skjærboks test)
  • Friksjon- og deformasjonsegenskaper på sprekker
  • Væskestrømning og konduktivitet på sprekkeplan
  • "Velocity stepping test", variere skjærhastighet for vurdering av seismisk potensiale av sprekker og forkastninger
 • Avansert karakterisering
  • CT-skanner for 2D- and 3D-visualisering (strukturer, bruddmønster etc.)
  • Mikroskop (optisk og SEM) for mikrotekstur
  • Fotogrammetri for karakterisering av sprekkeflate
 • Klassifisering-/ indeks forsøk

innen petroleumsindustrien, innen geotermisk energi produksjon og for lagring av CO2 og radioaktivt avfall (f.eks. brønnstabilitet, sandproduksjon, hydraulisk oppsprekking, reservoarstrømning, kompaksjon og overflateinnsynkning, integritet av forkastninger og takbergart, bergartsfysiske og geofysiske studier, instrumentering og overvåkning).  
  

NGI tilbyr:

 • Testefasiliteter for standardiserte og spesialiserte tester (f.eks. FoU formål)
 • Verksted for design og produksjon av eget laboratorieutstyr inkludert instrumentering
 • Ekspertise og programvare for design og analyse av laboratorieforsøk