Snøskredvarsling er en viktig del av virksomheten til snøskredgruppen i NGI hver vinter. I ulike former har varslingen foregått siden 1973. De siste årene er varslingen kraftig forandret, med tettere kontakt til oppdragsgiverne og mer detaljerte daglige varsler. For sesongen 2016-2017 er det utarbeidet en Snøskredvarsling - Sesongrapport.  

Alle snøskredvarslene er basert på tilgjengelige vær- og snøobservasjoner samt værprognoser for neste to døgn. Vurderingene blir utført i henhold til den europeiske fareskalaen for snøskred. To skredeksperter fra NGI er på vakt, og varslene diskuteres i detalj mellom disse to før de ferdige tekstene sendes til oppdragsgiver via SMS og e-post.

De daglige snøskredvarslene som utarbeides for NGIs oppdragsgivere konsentrerer seg om skred som kan utgjøre en fare for virksomheten i de aktuelle varslingsområdene. Dette kan avvike fra varslene på varsom.no som er tilpasset for friluftsliv og som dermed kan brukes som en pekepinn for turplanlegging.

I områdene som mottar daglig varsling blir snøskredfaren vurdert hver morgen. Varslene sendes ut uansett faregrad. Dersom faregraden kommer opp i 4 - stor - eller 5 - meget stor - utarbeider NGIs snøskredeksperter også varsler på ettermiddagen. Områdene har spesielle værstasjoner som leverer oppdaterte værobservasjoner en gang i timen. Lokale daglige observasjoner og befaringer flere ganger per vinter støtter opp under varslingen.

Snøskredvarslene fra NGI danner grunnlaget for vurderingene som oppdragsgiverne må gjøre for å ivareta sikkerheten i sine områder. NGI vurderer kun skredfaren. Det er oppdragsgiveren selv som tar avgjørelse om stengning, evakueringer eller andre tiltak i de utsatte områdene.

Daglig snøskredvarsling vinteren 2017-18

Strynefjellet

Varslingen for Strynefjellet skjer på oppdrag for MESTA og dekker en strekning på ca. 20 km av Riksvei 15. Varslingstjenesten her skal i første rekke sikre arbeidet med snøbrøyting og vedlikehold av veistrekningen i vinterhalvåret. Veien er utsatt for delvis store skred som kan utløses med nedbør og vind fra ulike retninger. Varslingen for Strynefjellet følger en etablert varslingsrutine for områder med daglig varsling, i tett samarbeid med brøytemannskapene på Strynefjellet.

Sunnmøre

Sunnmøre har flere skredutsatt veistrekninger. NGI bidrar med lokale vurderinger i situasjoner der været og snødekket tilsier at skred kan nå ned til veiene.

Snoemaak fjellovergang 1440
 
Anlegg i skredutsatt terreng

Vannkraftanlegg ligger gjerne høyt til fjells og både byggeplassen og adkomstveiene er ofte utsatt for snøskred. Moderne anlegg legges normalt inn i fjellet for nettopp å unngå faren for snøskred. Men i anleggsfasen er slike områder ofte utsatt for akutt snøskredfare. NGI bistår byggherre med faresonekartlegging og snøskredvarsling, slik at arbeidene kan utføres i henhold til arbeidsmiljøloven. I kommende sesong skal NGI daglig varsle skredfare for følgende områder:

Vindkraftanlegg

For Fosen Vind AS / Statkraft overvåkes et rasutsatt område på Storheia, 5 km sør for Årnes i Åfjord, der man skal bygge en del av Europas største landbaserte vindkraftanlegg. 

Beredskapsvarsling

I tillegg til de daglige varslene har NGI også beredskapsvarsling for andre områder i Norge. Disse prosjektene dekker store områder og utarbeides først etter en henvendelse fra NGIs oppdragsgiver. Varslene utarbeides sjelden og de er meget spesifikke for utsatte hus eller vegstrekninger. Varslene sendes de lokale myndighetene som bruker dem som grunnlag for avgjørelse om stenging eller evakuering.

Utsatt bebyggelse i Nord-Norge

Nordnorsk Skredovervåkning er et samarbeid av kommuner i Nord-Norge som har bebyggelse som er utsatt for sjeldne og store snøskred. Totalt 42 områder i 16 kommuner er dekket av varslingsopplegget. Alle skredbaner som utsetter bebyggelse for fare i varslingsområdene er tegnet inn i en felles kartløsning. I alle varslingsområder er det oppnevnt en kjentmann som kan bistå snøskredekspertene med lokale observasjoner og erfaringer. På 23 av områdene foretas det daglig observasjoner av total snøhøyde og nysnømengde.

Kart Nord Norge Beredsk varsl

Varslingen for Nord Norge følger den vanlige varslingen for områder med beredskapsvarsling. Daglig følger NGI med på værforholdene i de aktuelle områdene, men det blir bare utarbeidet skredvarsler når NGI får en konkret henvendelse fra Vervarslinga i Nord- Norge, kommuner eller politiet. VNN skal ta kontakt med NGI hvis gitte terskelverdier for nedbør eller vind blir oversteget. I tilfeller med skredfare 4 - stor - eller 5 - meget stor - vil evakuering bli vurdert av lokale politimyndigheter.

Følgende områder er dekket av varslingen (se kart):

Kommune

Område

Alta
Balsfjord
Bardu
Berg
Flakstad
Hammerfest
Kåfjord
Lenvik
Loppa
Lyngen
Målselv
Nordkapp
Nordreisa
Skjervøy
Torsken
Tromsø

Langfjordbotn
Tamokdalen S og N
Blomli, Høyden
Steinfjord, Senjahopen
Skjelfjorden, Napp, Ramberg
Hammerfest by, Rypefjord, Akkarfjord
Skardalen, Storvollen, Samuelsberg, Olderdalen
Husøy, Fjordgård
Vassdalsura, Tverrfjord, Ystnes, Sør-Tverrfjord
Lyngseidet, Kjosen, Straumen, Russelv, Furuflaten
Fagerfjellet, Storjorda
Honningsvåg
Oksfjordvatnet
 Arnøyhavn skole
Sifjord, Gryllefjord, Grunnfarnes
Breivikeidet, Oldervik, Tromsdalen, Sjursnes