Snøskred utgjør en fare for mange veier, jernbaner, boliger og arbeidsplasser i Norge. I utgangspunktet skal det ikke foregå arbeid og opphold i skredutsatt terreng. Men i mange tilfeller er man nødt å drive virksomhet på slike steder også vinterstid. Risikoen for skade på materielle verdier og mennesker øker med antall timer man er eksponert for skredfaren. Skredfaren varierer fra dag til dag og ofte forekommer det mange dager i strekk med lav sannsynlighet for at et skred skal treffe et anlegg eller vei. Ved hjelp av et daglig varslingssystem for snøskred kan risikoen håndteres slik at opphold og aktivitet i skredutsatte områder tillates kun på dager med lav nok sannsynlighet for skred og begrenses eller stoppes helt på dager med økt skredfare.

NGIs varslingstjeneste hjelper offentlige og private kunder å håndtere risikoen på lokalt og regionalt nivå. Varslingsoppdragene følger situasjonen daglig og dekker avgrensede områder i hele landet.

NGI har lang erfaring med snøskredvarsling. Ulike former for varslingen har foregått siden 1973. Økende krav til sikkerhet har i de senere årene ført til en tett, daglig oppfølgning av varslingsområdene, daglig samarbeid med kundene og mer detaljerte varsler.

Alle snøskredvarslene er basert på tilgjengelige vær- og snøobservasjoner samt værprognoser for neste to døgn. Vurderingene blir utført i henhold til den europeiske fareskalaen for snøskred. To skredeksperter fra NGI er på vakt, og varslene diskuteres i detalj mellom disse to før de ferdige tekstene sendes til oppdragsgiver via SMS og e-post. Slik blir et snøskredvarsel til hos NGI. Varslene er tilpasset behovene i det enkelte varslingsområdet og kan brukes som innspill til beredskaps- og tiltaksplaner. Se beskrivelsen av et NGI varsel her.

De daglige snøskredvarslene som utarbeides for NGIs oppdragsgivere konsentrerer seg om skred som kan utgjøre en fare for virksomheten i de aktuelle varslingsområdene. Dette kan avvike fra varslene på varsom.no som er tilpasset for friluftsliv og som dermed kan brukes som en pekepinn for turplanlegging.

I områdene som mottar daglig varsling blir snøskredfaren vurdert hver morgen. Varslene sendes ut uansett faregrad. Dersom faregraden kommer opp i 4 - stor - eller 5 - meget stor - utarbeider NGIs snøskredeksperter også varsler på ettermiddagen. Områdene har spesielle værstasjoner som leverer oppdaterte værobservasjoner en gang i timen. Lokale daglige observasjoner og befaringer flere ganger per vinter støtter opp under varslingen.

Snøskredvarslene fra NGI danner grunnlaget for vurderingene som oppdragsgiverne må gjøre for å ivareta sikkerheten i sine områder. NGI vurderer kun skredfaren. Det er oppdragsgiveren selv som tar avgjørelse om stengning, evakueringer eller andre tiltak i de utsatte områdene.

EAWS LOGO 72.dpi

NGI har siden oppstart vært et aktiv medlem av arbeidsgruppen "European Avalanche Warning Services". Varslingen som NGI utfører holder seg til anbefalingene og standardene som EAWS utarbeider.

NGIs snøskredvarslingsgruppe

Ulrik Domaas
Øyvind Armand Høydal
Christian Jaedicke
Galina Ragulina
Frode Sandersen
Peter Gauer
Kjetil Brattlien

NGIs varslingsoppdrag

varslingsomraader 2017 18 72dpi
 
mesta
Strynefjellet

Varslingen for Strynefjellet skjer på oppdrag for MESTA og dekker en strekning på ca. 20 km av Riksvei 15. Varslingstjenesten her skal i første rekke sikre arbeidet med snøbrøyting og vedlikehold av veistrekningen i vinterhalvåret. Veien er utsatt for delvis store skred som kan utløses med nedbør og vind fra ulike retninger. Beskrivelse av sesongen 2017/2018 på Stynefjellet

Storheia
logotype statkraft

Ved Storheia i Sørtrøndelag skal det etableres en ny vindkraftpark med 80 vindturbiner og en effekt på 288 MW. For å kunne bygge vindturbinene og til senere vedlikeholdt skal det bygges ca. 62 km med veier. Adkomsten fra FV 715 går gjennom et område som er utsatt for snøskred. Snøskredvarsling skal sikre arbeidet om vinteren og drift av veien i årene der veien blir brukt til montasje av turbinene. Beskrivelse av sesongen 2017/2018 på Storheia

Sunnmøre
Statveg under sentrert stor

Sunnmøre vegdistrikt innførte i 2008-2009 et nytt og avansert opplegg for skredvarsling på riks- og fylkesveiene. NGI har brukt Vegvesenets database over tidligere skred til å utvikle et IT-basert system som er i stand til å analysere over 200 mulige skredområder samtidig, og som gir indikasjon på hvilke områder som er mest utsatt i forskjellige værsituasjoner (vind, nedbør og temperatur). Dette er et beredskapsvarsel som blir aktivert når værforholdene tilsier det. Beskrivelse av sesongen 2017/2018 i Sunnmøre veidistrikt

Snoemaak fjellovergang 1440
 
Skjomen
Statnett logo

Statnett bygger en ny koblingsstasjon for 420 kV stamnettet Sør-Skjomen i Nord-Norge. Stasjonsområdet er delvis utsatt for steinsprang- og snøskredfare. Permanente sikringsløsninger er prosjektert og under oppføring. Inntil disse er ferdigstilte har anlegget behov for en daglig oppfølging av snøskredfaren om vinteren. Beskrivelse av sesongen 2017/2018 i Skjomen

Longyearbyen
NVE

Etter den fatale skredulykken i Longyearbyen 19. desember, der det omkom to personer, satte NGI i gang skredvarsling for bebyggelsen i Longyearbyen. Varslingen ble overtatt av NVE i januar 2016 og videreført i sesongen 2017-2018. NGI bisto NVE med varslingen i en kort periode rundt påsken 2018. Beskrivelse av påsken 2018 i Longyearbyen.

Nordnorsk Skredovervåkning

Nordnorsk Skredovervåkning er et samarbeid av kommuner i Nord-Norge som har bebyggelse som er utsatt for sjeldne og store snøskred. Totalt 42 områder i 16 kommuner er dekket av varslingsopplegget. Alle skredbaner som utsetter bebyggelse for fare i varslingsområdene er tegnet inn i en felles kartløsning. I alle varslingsområder er det oppnevnt en kjentmann som kan bistå snøskredekspertene med lokale observasjoner og erfaringer. På 23 av områdene foretas det daglig observasjoner av total snøhøyde og nysnømengde. Beskrivelse av sesongen 2017/2018 i Nord-Norge

Nord Norge kart green 72dpi

 

Varslingen for Nord Norge følger den vanlige varslingen for områder med beredskapsvarsling. Daglig følger NGI med på værforholdene i de aktuelle områdene, men det blir bare utarbeidet skredvarsler når NGI får en konkret henvendelse fra Vervarslinga i Nord- Norge, kommuner eller politiet. VNN skal ta kontakt med NGI hvis gitte terskelverdier for nedbør eller vind blir oversteget. I tilfeller med skredfare 4 - stor - eller 5 - meget stor - vil evakuering bli vurdert av lokale politimyndigheter.

Følgende områder er dekket av varslingen (se kart):

Kommune

Område

Alta Balsfjord Bardu Berg Flakstad Hammerfest Kåfjord Lenvik Loppa Lyngen Målselv Nordkapp Nordreisa Skjervøy Torsken Tromsø

Langfjordbotn Tamokdalen S og N Blomli, Høyden Steinfjord, Senjahopen Skjelfjorden, Napp, Ramberg Hammerfest by, Rypefjord, Akkarfjord Skardalen, Storvollen, Samuelsberg, Olderdalen Husøy, Fjordgård Vassdalsura, Tverrfjord, Ystnes, Sør-Tverrfjord Lyngseidet, Kjosen, Straumen, Russelv, Furuflaten Fagerfjellet, Storjorda Honningsvåg Oksfjordvatnet Arnøyhavn skole Sifjord, Gryllefjord, Grunnfarnes Breivikeidet, Oldervik, Tromsdalen, Sjursnes