Gjennom årene siden opprettelsen i 1953, har NGI drevet kontinuerlig forsknings- og rådgivningsvirksomhet innenfor alle skredtyper, og med stadig større omfang. Dette skyldes samfunnets gradvis økende krav til sikkerhet mot naturskader. Den nye boken om skred er et resultat av 60 års erfaring med skred i Norge og i mange andre land.
 

Skredfaget er et utpreget kombinasjonsfag der avanserte teoretiske beregninger av kompliserte fysiske prosesser kobles sammen med erfaringer, observasjoner og målinger i felten. Boken presenterer praktiske råd om vurdering av skredfare, tiltak for å redusere skredfare gjennom systematisk kartlegging og sikringstiltak, kombinert med teoretisk bakgrunnsstoff om skredutløsning, skreddynamikk og flodbølger.
 

Boken er ikke skrevet med en bestemt målgruppe for øyet, men er tenkt å være av interesse og nytte for planleggingsfirma, entreprenører, kommuner, fylker og statlige organer som arbeider med bebyggelse, samferdsel eller med anleggsvirksomhet i skredterreng. Forhåpentligvis vil også boken benyttes til undervisning ved høyskoler og universiteter.