• Periode | 2016 - 2018
 • Land |
 • Marked | GeoMiljø
 • Prosjektleder | Hans Peter Arp
 • Samarbeidspartner | UFZ, Stockholm University, IKTS Dresden, KUL
FoU program|

WEATHER-MIC - mikroplast i havmiljøet

WEATHER-MIC er ett av fire godkjente prosjekt etter at JPI-Oceans i 2014 inviterte til pilotprosjekt om økologiske virkninger av mikroplast (MP). Det dreier seg om hvordan transporten, giftigheten og livsløpet til mikroplasten endrer seg når den forvitrer i havmiljøet.
Kolonneforsøk i laboratorieskala for å simulere forvitring av forskjellig mikroplast i vann

Karakterisere endringer i aggregater av mikroplast

Virkninger av forvitring og sedimentering

Generating PDF file

WEATHER-MIC-konsortiet består av fem partnere fra fire europeiske land:

 • Helmholtz-senteret for miljøforskning – UFZ (ledende)
 • Stockholm Universitet
 • NGI – Norges Geotekniske Institutt
 • Fraunhofer-selskapet (IKTS Dresden)
 • Katholieke Universiteit Leuven

WEATHER-MIC er organisert i sju vitenskapelige og én administrativ arbeidspakke (WP). NGI er ansvarlig for WP 2 og 5:

 1. Kunstig elding og analyse av MP-avfall
 2. Virkningen av forvitring på aggregering og sedimentering av MP
 3. Virkninger av biofilmdanning på den loddrette fordelingen av plast på stedet og trofisk transport
 4. Utvide modellene til virkelige miljø
 5. Validering av modellen og feltevaluering
 6. Toksikologisk evaluering av MP-partikler og sigevann
 7. Estimat av miljøfare fra fersk og forvitret MP, samt sigevannet
 8. Prosjektstyring, kommunikasjon, formidling og PR

Arbeidspakkene til NGI beskrives under «Underprosjekter» (lenke under bildet ovenfor). Lenker til beskrivelser av WEATHER-MIC finnes under «Prosjektstyring». Se også en artikkel om en hovedfagsstudent som var praktikant på NGI-laboratoriet, der hun jobbet med WEATHER-MIC-prosjektet.

Period |
Loading...

WEATHER-MIC-prosjektet er satt sammen av et tverrdisiplinært konsortium av europeiske eksperter fra fem institutter og fire land (UFZ - Tyskland, ACES - Sverige, NGI - Norge, Fraunhofer IKTS - Tyskland og KUL - Belgia), som sammen vil utvikle nye verktøy for å takle de komplekse følgene av forvitring av mikroplast på en helhetlig måte.

Verktøyskrinet av analytiske og (øko)toksikologiske metoder, modeller og ny kunnskap som WEATHER-MIC vil etablere og validere i studier av felt i Østersjøen og i Oslo havn, vil bestå av:

 • analysemetoder for å etterspore forvitring av mikroplast (ACES)
 • mekanismer bak frigjøring av kjemikalier fra mikroplast (ACES, UFZ, NGI)
 • avanserte partikkelavbildingsmetoder for å undersøke størrelsesfordeling og morfologiske endringer under forvitring (IKTS)
 • bedre forståelse av økologisk informasjon om biofilmen som vokser på mikroplast og trofisk transport av biofilmen (ACES)
 • hydrodynamiske modeller for å forklare endringer i sedimentering og transport med fragmentering-aggregering av mikroplast (KUL, NGI)
 • giftighetsprofiler for forvitret mikroplast (UFZ).

Et sammendrag av prosjektbeskrivelsene til arbeidspakkene i WEATHER-MIC-prosjektet finnes her:

NGI bidrar også til Race For Water-initiativet:

De vitenskapelige produktene av WEATHER-MIC vil gi oss grunnlag for å ta med forvitring av mikroplast i risikoevaluering for plastavfall i sjøen, med hensyn til både eksponering og virkninger. Vi har identifisert lokale interessenter fra de enkelte landene og vil identifisere flere fra forvaltnings-, utdannings-, miljø- og industrisektoren.

Noe av kommunikasjonen vår med disse interessentene vil gå ut på å informere dem om at det må forskes på og utvikles informert offentlig praksis om følgene av kompleks mikroplastforvitring, for eksempel utvikling av egnet verktøy. Verktøyet vi prøver å utvikle i WEATHER-MIC vil gi oss bedre retningslinjer for plasthåndtering, sikkerhetstiltak som kan redusere farene ved mikroplastforurensning og lære opp offentligheten for å redusere mengden av plastavfall i det europeiske og globale havmiljøet.

Loading...

/ Kontakter

Stilling |

E |

M |