I tidlig planfase har slike vurderinger ofte vært begrenset til analyser av kart og eksisterende data. På oppdrag fra Nye Veier AS har NGI utarbeidet en GIS-basert metodikk, som kan optimalisere eksisterende data for å avdekke naturfarer langs en planlagt trasé.

Metodikken analyserer naturfarer som kvikkleire, snøskred, steinskred, jord- og flomskred og flom. GIS-verktøyet danner grunnlaget for videre vurderinger i felt, samt for kobling med konsekvensanalyser for å gi samlet risiko langs traséene. Prosjektet har dessuten vurdert hvordan risikoen knyttet til disse farene vil kunne forandre seg grunnet klimaendringer frem mot år 2100.

Kartangivelser av aktuelle omraader 550

Eksempel på kartangivelse av aktuelt område for undersøkelser av sårbarhet og risiko

Utvikling av ny metodikk og verktøy

I samarbeid med Kjeller Vindteknikk, PwC, HydraTeam og Meteorologisk institutt har NGI utført en studie av risiko knyttet til naturfarer i tidlig planfase, for en rekke planlagte veistrekninger i Norge på oppdrag fra Nye Veier AS. Målet med prosjektet var å utvikle ny metodikk og verktøy, som Nye Veier selv kan benytte seg av i videre arbeid med fremtidige veitraseer, samt å gjøre en ROS analyse av hele Nye Veiers portefølje på drøyt 700km veitrasé.

I første omgang ble det utviklet et GIS-verktøy for en første kartlegging av korridorer rundt de foreslåtte traséene. Farene som ble analysert var snøskred, steinskred, jord- og flomskred, kvikkleireskred, flom, stormflo, sterk vind og snødrift. I denne fasen ble det hovedsakelig benyttet aktsomhetskart og andre offentlig tilgjengelige data. Aktsomhetskartene er generelt for konservative, og ulike metoder for å optimalisere disse ble utført i analysen.

Feltbefaring viktig supplement

Basert på resultatene fra GIS-kartleggingen, ble de fleste av de identifiserte faresegmentene befart. Nøkkelparametere, slik som sannsynlighet, varighet på stengetid (nedetid) ved en uønsket hendelse, type og kostnad av sikringstiltak, og forslag til eventuelle traséendringer ble dokumentert i felt. Resultatene fra feltarbeidet ble standardisert så langt som mulig, for eksempel med hensyn til kostnadsklasser for sikringstiltak, antatt nedetid, etc.

Faregrad snoeskred og steinsprang 800

Faregradskart for snøskred (venstre) og steinsparang (høyre)

Konsekvens- og risikoanalyser ble utført basert på de kombinerte resultatene fra GIS-kartleggingen og feltarbeidene. Det ble sett på både indirekte økonomiske konsekvenser ved nedetid av vei, basert på trafikktetthet- og type, sannsynlig for varighet av stengning og omkjøringsmuligheter, og konsekvenser knyttet til beredskap, som for eksempel lokasjon til kritisk infrastruktur (sykehus, brannstasjon etc.) og fremkommelighet for utrykningskjøretøy.

Faretyper i et omraade 600

Eksempel på angivelse av faretyper i ett område

Klimaendringer ble vurdert hovedsakelig for de naturfarene som er direkte knyttet til nedbør. For disse ble en klimafaktor lagt til basert på regionale klimaframskrivninger frem mot år 2100.

Som en del av oppdraget ble det i tillegg gjort en vurdering av utfordringer som følge av forventede klimaendringer, samt vurdering av kostnader som vil påløpe for å tilpasse/ikke tilpasse seg endringene, som del av Nye Veiers innspill til Samferdselsdepartementet og arbeidet med Nasjonal Transportplan 2022-2033.

Kartleveranse 800

Eksempel på kartleveranse fra ett område

For å sikre optimal kommunikasjon av resultater til oppdragsgiver, var hovedleveransen et digitalt, GIS-basert produkt. Fare, konsekvens og risiko ble markert i farger langs den planlagte veien. Ved å klikke på individuelle faresegment, åpnes et omfattende faktaark med all tilgjengelig informasjon, kommentarer og tall samlet gjennom hele prosessen. Faktaarket inkluderer også feltkommentarer, og et risikodiagram, hvor også den estimerte risikoen i år 2100 er indikert.

NGI utførte arbeidet i tett dialog med oppdragsgiver, for å sikre at leveransen skulle være nyttig både i eksisterende, og fremtidige veiprosjekt.