Det skal etableres tre nye undergrunnsstasjoner langs strekningen. Totalkostnaden for prosjektet er estimert til 20 milliarder SEK. NGI er underkonsulent til en konsulentgruppe bestående av Tyrens, Sweco og Bergab for bergmekanikk før stasjon Korsvägen. 

Bilder sammen

 
Stasjonen Korsvägen vil få ett omfattende tunnel system med to deler av stasjonen i berg og en midtre del i løsmasser. Både vestre og østre delen av stasjonen vil få tverrsnitt som er opp til 50 m bredde, og med en bergoverdekning som er omkring 15-25 m. Dette krever en løsning med en rekke betongpeler i senterlinjen av stasjonen, noe som aldri har blitt bygget tidligere. I tillegg vil det bygges en tverrhall (mellanplan) med 28 m spenn, hvor bergoverdekningen er på det minste 7-8 m.

Figur1

 

Løsningen med betongpeler krever samvirkeberegninger, som i hovedsakelige er utført som kontinuum beregninger i 2D og 3D med Plaxis. Ettersom materialet er en oppsprukken bergmasse (gneis) har "Jointed Rock Model" blitt bruk, i tillegg til Mohr-Coulomb for å beregne realistiske laster på betongpilarene i form av momenter, normalkrefter og skjærkrefter.

Bergmassens stabilitet er modellert som dis-kontinuum i 2D og 3D med UDEC og 3DEC.    

NGI har to hovedoppgaver i prosjektet:

  • Utføre avansert numeriske beregninger
  • Bergteknisk ekspertise

 

Figur2