Skredfarekartlegging av ulike skredfaretyper langs jernbanestrekningen Stjørdal-Steinkjer. Dekker blant annet steinsprangfare, kvikkleireskredfare og nedbørsinduserte skred med fokus på kapasitet av stikkrenner og kulverter.
 

NGI har på oppdrag fra Jernbaneverket (JBV) utført en detaljkartlegging av skredfare fra sideterreng langs Trønderbanen for strekningen Stjørdal-Steinkjer.

Utfordring

Vurdere ulike typer skredfare mot hverandre slik at strekninger med høyest skredfare blir prioritert med hensyn til gjennomføring av sikringstiltak.

Metode

For løsmasseskred ble det først foretatt innledende GIS beregninger etter ny NGI utviklet metode. Basert på resultatene fra disse ble det gjennomført befaringer for identifiserte strekninger. For stikkrenner ble beregninger av dimensjonerende vannføring vurdert opp mot kapasitet vurdert fra befaring. For kvikkleire ble det gjennomført grunnundersøkelser, ERT og fareutredninger for tre kvikkleire faresoner som linjen krysser.

Resultat

Resultatene er rapportert i form av forslag til sikringstiltak som omfatter sikring av 2 kvikkleiresoner, sikring av totalt 18 lokaliteter mht. steinsprang og løsmasseskred fra sideterreng og gjennomføring av tiltak for totalt 78 stikkrenner som er gitt prioritet 1, 2 og 3 (tiltak er anbefalt innen 3 år). Det er også gitt kostnadsestimat for gjennomføring av sikringstiltakene.