Kommunen har allerede erfart både flommer og skred, og store deler av området som omfatter de to bekkedragene ligger under marin grense. NGI ble engasjert for å utføre en innledende undersøkelse, og kartlegge sikkerhet og risiko knyttet til naturfarer som:

 • Flom
 • Jord- og flomskred
 • Kvikkleireskred

NGI fikk informasjon om kommunens ledningsnett samt innspillsområder for ny utbygging i nærhet av bekkedragene, som ble inkludert i vurderingene. Spesielt var det et ønske at det skulle vurderes om utbygging av disse områdene ville medføre økt risiko knyttet til ekstremnedbør og avrenning videre nedover vassdraget.  

Sikkerhet og risiko langs bekkedrag i byen Halden kommune 1 2000x1000

Bildet viser sti som er erodert vekk. Tydelig flomslette i hele ravinebunn.

NGIs bidrag:

NGI har på bakgrunn av dette utført flere typer undersøkelser:

 • Hydrologisk analyse og modellering av flom og overvann
 • GIS-analyser og vurderinger basert på allerede tilgjengelige data
 • Befaring langs begge bekkedrag for å kartlegge kritiske punkter
 • Vurdering av historiske hendelser
 • Vurdering av effekt av klimaendringer

Vurderingene ble levert i form av en rapport og tilhørende kart som er tilpasset bruk i kommuneplanens arealdel. For hver naturfare ble det produsert den mest detaljerte type kart som grunnlagsmaterialet og omfanget av feltarbeidet tillot. Aktsomhetskartene viser områder hvor det potensielt kan være fare, men hvor det ikke var mulig å beregne sannsynligheten. Farekartene viser hvor de ulike naturfarene kan forekomme og hvor sannsynlig det er at det skjer.

Følgende kart ble produsert av NGI:

 • Farekart flom
 • Aktsomhetsområder jordskred
 • Aktsomhetsområder kvikkleireskred
 • Konsekvenskart jordskred
 • Konsekvenskart kvikkleireskred
 • Samlede hensynssoner for samtlige naturfarer

Kartene NGI har produsert kan videre benyttes av kommunen for å:

 • Definere hensynssoner med tilhørende bestemmelser i kommuneplanens arealdel
 • Prioritere videre undersøkelser for å ivareta innbyggernes sikkerhet i forbindelse med beredskap og Helhetlig ROS ihht. Sivilbeskyttelsesloven.
 • Prioritere områder for utbygging, eksempelvis ved å unngå utbygging i potensielle fareområder, eller ved å prioritere områder der utbyggingen medfører minst risiko.
 • Identifisere behov for videre og mer detaljerte undersøkelser i videre planarbeid (reguleringsplan og byggesak)

NGI stiller seg positiv til at flere kommuner som Halden er føre var, og kartlegger sikkerhet og risiko knyttet til naturfarer i utfordrende områder. Plan- og bygningsloven krever at kommuneplanens arealdel skal vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Ved å kartlegge sikkerhet og risiko knyttet til naturfarer, besitter kommunen den nødvendige kunnskapen for å unngå utbygging i fareområder, sikre eksisterende bebyggelse mot naturfarer, iverksette andre tiltak for å forebygge skader fra naturfarer, samt forbedre beredskap knyttet til naturfarer og ekstremvær. At kommunen har kjennskap til utfordrende naturfarer er spesielt viktig for å kunne ta de beslutningene som tar hensyn til at klimaet er i forandring.

Se hele rapporten her