Stanford-universitetet engasjerte NGI med å overvåke sedimenter i innsjøen Maggiore i Nord-Italia. Dette var del av et større FoU-prosjekt som Stanford-universitetet har utført for energiselskapet Eni S.p.A. I prosjektet har NGI benyttet en rekke in-situ måleteknikker og utstyr. Resultater viser at Naturlig tildekking reduserer biotilgjengelighet av pesticider i sedimentene.

Maggiore-innsjøen er en subalpin innsjø som ble dannet ved glasial erosjon, og er dermed sammenlignbar med ferskvannsfjorder. Sedimentene er forurenset av pesticider (DDT) fra tidligere virksomhet, men tilførsel av ny sediment fungerer som naturlig tildekking.

Utfordring

Hensikten med feltundersøkelsene var å vurdere virkeevnen av den naturlige sedimentasjonen til å redusere biotilgang for pesticider (DDT) i porevannet i sedimentene og til det overliggende vannet i Maggiore-innsjøen.

Metode

NGI har benyttet en rekke in-situ måleteknikker og utstyr utviklet via tidligere prosjekter i Norge. Dette inkluderer sedimentfeller for å evaluere sedimentsedimentasjon, diffusjonskammere for utlekking av organisk forurensning fra sedimentoverflaten, og passive prøvetakere for å måle lave konsentrasjoner av forurensning i vannsøylen og i porevannet i sedimentene. Måleutstyret ble satt ut på ulike områder nestrøms Toce elven og i Pallanza-bukten, på vanndyp fra 50 – 120 meter. > Se video

Resultat

Sedimenterende materiale, samlet i sedimentfeller, viste konsentrasjoner av DDT som var 50 ganger mindre enn konsentrasjoner funnet i de øverste 15 cm i sedimentene i Pallanza-bukten. Mesteparten av det nye materiale ble transportert fra Toce Elven under vår snøsmelting og større nedbørs episoder om høsten. Måling av konsentrasjoner av DDT i vertikal profiler av porevann viste at den naturlige tildekkingen som foregår hindre utlekking av DDT fra de dypere sedimentene til de øverste sedimentene. Naturlig tildekking øker sedimentenes isolasjonskapatiset og dermed reduserer risiko av pesticider i sedimentene.
 

Lago Maggiore retrieval and redeployment