• Periode | 2021 - 2025
 • Land | Oslo, Norway
 • Marked | Naturfare
 • Prosjektleder | Bjørn Gudleik Kalsnes
 • Samarbeidspartner | Koordinator: Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Sabima (biologiske foreningene i Norge), NGI, AARHUS UNIVERSITY, THE SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCE (SLU), THE HELMHOLTZ CENTRE FOR ENVIRONMENTAL RESEARCH (UFZ), INNLANDET FYLKESKOMMUNE, HALDENVASSDRAGET VANNOMRÅDE, NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ØST
 • Klient | Norges forskningsråd
FoU program|

SABICAS

FoU-programmet SABICAS har som mål å inkludere Naturbaserte løsninger (NBS) i forvaltningen av nedbørfelt, for å bidra til klimatilpasning, sikre artsmangfold, bedre kvalitet og andre fordeler for menneskene som bruker elvene.

Generating PDF file

SABICAS - Safeguard Biodiversity and improve Climate Adaptation in catchment areas under pressure: tools and Solutions - fokuserer på elvenett i nedbørsfelt under press fra en rekke arealbruk, og hvordan omforme deler av dagens arealbruk til robust, (øko)fungerende naturbaserte løsninger (NBS) som bruker kantsoner, våtmarker og flomsletter.

Det overordnede målet for SABICAS er å gi verktøyene og kunnskapen som trengs for å lette dialog og beslutningstaking mellom interessenter og ledere, og for å overvinne barrierer for prioritering. Dette vil muliggjøre en raskere overgang mot grønne og bærekraftige løsninger i elvefelt med flere motstridende interesser.

SABICAS' delmål er:

 1. Identifisere hvordan NBS kan brukes til å løse arealbrukskonflikter og fremme vår kunnskap om hvordan ulike aspekter ved NBS og EBM må fanges opp i dagens elveforvaltning for å sikre en bærekraftig fremtid.
 2. Kvantifisere virkninger av arealbruk i nedbørsfelt på biologisk mangfold i norske elveøkosystemer, og samspillet med klimaendringer, inkludert spådommer om hvordan fremtidig arealbruk og klimascenarier kan påvirke dette.
 3. Utvikle en innovativ nedslagsfeltbasert verktøykasse som optimerer bruken av en effektiv NBS-portefølje, med sikte på å ivareta biologisk mangfold og øke klimatilpasning (inkludert risiko for det menneskelige samfunn) samtidig som man sikrer en gradvis overgang til arealbruk.

To testfelt benyttes i prosjektet: Haldenvassdraget og elva Gausa i Gudbrandsdalen, som er forskjellige i naturforhold (klima, geologi, biologisk mangfold) samt arealbruksmønster. NBS som skal utredes nærmere for de to felttilfellene inkluderer kantbuffersoner mellom eng og elv og bruk av gjenvunnet flommark (Gausa) og kantbuffersoner mellom kornfelt og elv og gjenvunnet naturlige og konstruerte våtmarker (Haldenvassdraget).

SABICAS har seks arbeidspakker, der NGI er ansvarlig for WP3 "Bruk av NBS for å fremme naturmangfold og redusert flomrisiko".

For mer informasjon om SABICAS-prosjektet, se nettsiden - https://www.sabicas.no/.

Period |
Loading...

SABICAS-prosjektet ledes av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), med følgende partnere:

 • Norsk institutt for naturforskning, NINA
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Sabima (paraplyorganisasjon over de biologiske foreningene i Norge)
 • Norges Geotekniske Institutt (NGI)
 • Department of Ecoscience (ECOS) at Aarhus University (AU)The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
 • The Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ)
 • Innlandet fylkeskommune
 • Haldenvassdraget vannområde (interkommunalt samarbeid)
 • Norsk Landbruksrådgiving Øst

For mer informasjon om SABICAS, se https://www.sabicas.no/.

Loading...

/ Kontakter

Stilling |

E |

M |

/ Lignende prosjekter

PlaNet

Periode | 2020 -
FoU program

NordicLink

Periode | 2020 - 2023
FoU program

PHUSICOS

Periode | 2018 - 2022
FoU program

Klima 2050

Periode | 2015 - 2022
FoU program