• Periode | 2009 - 2012
 • Land | Grenland, Norge
 • Marked | GeoMiljø
 • Prosjektleder | Espen Eek
 • Samarbeidspartner | NIVA
 • Klient | Norges forskningsråd
FoU program|

OPTICAP - tildekking av forurenset sjøbunn

OPTICAP er et forskningsprosjekt som skal øke kunnskap om materialer og metoder egnet for tildekking av forurenset sjøbunn for å redusere spredning av forurensning.
Materialer og metoder for
tildekking av forurenset sjøbunn
og redusere spredning av forurensning

Generating PDF file

Effekten av forurensning fra store sjøbunnsområder med moderat forurensning kan være større enn fra små områder med høyere konsentrasjon av forurensning. For å redusere dette problemet er det utarbeidet planer for tildekking av store områder i norske fjorder.

Prosjektet søker å optimalisere metoder for forbedring av forurenset sjøbunn med tynn tildekking (capping). I denne sammenheng er det nødvendig med større kunnskap om teknologi for utlegging, og effekten av kjemisk aktive eller passive materialer.

Opticap skisse

Forurensede fjorder

Effekten av forurensning fra store sjøbunnsområder med moderat forurensning kan være større enn fra små områder med høyere konsentrasjon av forurensning. For å redusere dette problemet er det utarbeidet planer fro tildekking av store områder (flere km2) i flere norske fjorder.

For at disse tiltakene skal kunne bli kostnadseffektive er det nødvendig med større kunnskap om teknologi for utlegging av materialene og om hvor god effekt tynne tildekking med kjemisk aktive eller passive materialer er.

Viktige delmål i OPTICAP er å bidra til å fylle allerede identifiserte kunnskapshull om disse metodene:

 1. Fysiske egenskaper til tildekkingsmaterialene som er viktige for resultatet av utlegging fra båt
 2. Fysiske, kjemiske og biologiske mekanismer som reduserer effekten av miljøgifter i forurenset sediment på fauna i sedimentet og i vannet over sedimentet
 3. Sekundære negative effecter av tildekking på bunnfauna og effekten av dette på hele fjordøkosystemet.

Gjennom dette arbeidet håper prosjektet å kunne bidra med viktig kunnskap som danner grunnlaget for utvikling av innovative teknologi for kosteffektive metoder for tildekking av forurensede sedimenter.

Period |
Loading...

Arbeidet i Opticap-prosjektet er delt opp i tre hoveddeler ("work packages" - WP-er):

 • WP 1: Teknologi for kosteffektiv utlegging av ulike materialer som tynn tildekking
 • WP 2: Effekten av tynn tildekking på miljøtilstanden i sediment og i vannet over
 • WP 3: Sekundære negative effekter av tynn tildekking på bunnfauna.

Projektorganisering:

Org kart

 

Deltakere logo
Loading...

/ Kontakter

Stilling |

E |

M |