Byggeprosjekt og sikringsprosjekt

Mange av de enestående skattene fra Osebergfunnet og de andre skipsgravene er så skjøre at de kan bli ødelagt av vibrasjoner når det skal bygges like ved og inntil det eksisterende museet. Det nye museet skal bygges uten at vikingskipene og gjenstandene blir flyttet. Det er derfor svært viktig at det ikke oppstår vibrasjoner når byggegropen graves ut og sikres – og når det nye museet fundamenteres og bygges.

Exploded view oevre og nedre nivaa

Skisse/snitt av det nye museet, øvre (tv.) og nedre plan.

Parallelt skal det derfor gjennomføres både et byggeprosjekt og et sikringsprosjekt. Byggherren Statsbygg har engasjert Hjellnes Consult til å lede byggeprosjektet og Brekke & Strand Akustikk til å lede sikringsprosjektet. NGI er ansvarlig for geoteknikk og ingeniørgeologi i prosjekteringen for byggeprosjektet. I sikringsgruppen bidrar NGI med vibrasjonsberegninger og vurderinger av vibrasjonsoverføringer i grunnen.

Alle deler av prosjektet må oppfylle et sett med kriterier som er mer vidtfavnende og komplekse enn i et vanlig byggeprosjekt. Det aller viktigste er hele veien å minimere risiko for skipene og de skjøre objektene i samlingene, slik at de sikres et trygt fundament for fremtidige generasjoner.

Grunnforholdene under vikingskipshuset og området rundt består i hovedsak av marine leiravsetninger fra etter siste istid, og avstanden til grunnfjell varierer fra 0 til 30 meter.

Skånsom utgraving og avstiving

I de tidligste fasene av prosjektet har NGI bistått med å vurdere ulike løsninger for utgraving av byggegrop og fundamentering av det nye museumsbygget.

Videre har NGIs eksperter påbegynt arbeidet med å beregne vibrasjoner for ulike typer anleggsaktiviteter. NGIs omfattende database av målte vibrasjoner i tidligere bygge- og anleggsprosjekter blir benyttet for foreløpige vurderinger av behov for skånsomme anleggsmetoder. Ulike metoder vurderes for ikke å overskride grenseverdier for vibrasjoner.

NGI arbeider også med å vurdere behov for kalk-sement-stabilisering av leirgrunnen rundt eksisterende museum, samt i grunnen under fremtidige anleggsveier. Slik stabilisering er med hell utført andre steder der veier og anleggstrafikk er fundamentert på kvikkleiregrunn. I tillegg skal løsninger for fundamentering på peler vurderes.

Det nye bygget blir formet som en bue eller sløyfe, sett fra luften, og skal kobles på vestgavlen og fasaden mot nord slik at eksisterende og nytt bygg vil utgjøre en samlet enhet. Byggestart er beregnet til første halvår 2020, med åpning i 2023.

======================

FAKTA Nytt vikingtidsmuseum

Oversiktsbilde vikingskipsmuseet luftfoto Bygdoey

Vikingtidsmuseet på Bygdøy er en del av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. I museet finnes gravfunnene fra Tune, Gokstad, Oseberg og Borre. Kulturhistorisk museums bygninger i sentrum og på Bygdøy dekker ikke lenger museets arealbehov og trenger bygningsmessig oppgradering og utvidelse.

Det nye anlegget vil bli tre ganger større enn det eksisterende museet på Bygdøy. Vikingskipshuset (bygningens eksteriør og området rundt bygningen) er fredet som del av Bygdøy kulturmiljø.

Dagens museum ble tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg i 1913 og oppført i perioden 1917-56. Det ble dimensjonert for 40 000 besøkende årlig. Antallet årlig besøkende er nå ca. 500 000.

AART Architects vant Statsbyggs åpne plan- og designkonkurranse for Nytt vikingtidsmuseum, med forslaget "Naust". AART Architects har hovedkontor i Aarhus, Danmark.

Skisseprosjektet for utvidet museum ble klart 1. februar 2017. Byggestart er beregnet til første halvår 2020, med åpning i 2023.

Se Statsbyggs beskrivelse av forprosjektet.