Nydalsbrua er en 183 meter lang skråstagbru over Nidelva i Trondheim som skal erstatte eksisterende Sluppen bru. Prosjektet omfatter ca. 1,2 km med ny veg og 1,7 km sykkelveger, Nydalsbrua, to mindre bruer over Leirelva og tunnelportal og 80 meter av fremtidig tunnel opp til Byåsen.

Prosjektet er i regi av Statens vegvesen, med Skanska som utførende entreprenør. NGI har hatt ansvar for geoteknisk og miljøgeologisk prosjektering som underrådgiver til Aas-Jakobsen Trondheim. Oppdraget omfatter rådgivning og modellbasert prosjektering for utarbeidelse av reguleringsplan, teknisk plan og byggeplan med komplett konkurransegrunnlag og arbeidstegninger. NGI bistår også Statens vegvesen med oppfølging i byggefasen.

Nydalsbrua 2 Foto Plan Arkitekter leveled 700

Mange konstruksjoner

Konstruksjoner som inngår i prosjektet er ny kjørebru (Nydalsbrua) som krysser Nidelva nord for eksisterende Sluppen bru. Brua er ei skråstagbru med ett tårn og ett sentrisk kabelplan. Landingsområdene for Nydalsbrua ligger i sidebratt terreng. På vestsiden av elva ligger i tillegg Dovrebanen over anleggsområdet. Nydalsbrua har sin bakforankring like nedenfor Dovrebanen. I tillegg til Nydalsbrua inngår to bruer over Leirelva i prosjektet.

Geotekniske utfordringer

Selve Nydalsbrua fundamenteres på 800 mm borede stålrørspeler til berg, mens rampebruene fundamenteres på en kombinasjon av borede stålrørspeler, stålkjernepeler og direkte fundamentering på berg. Like ovenfor forankringskammeret for bruas kabler går Dovrebanen, som i anleggsfasen støttes opp av en ca. 80 meter lang midlertidig rørvegg som forankres med lissestag til berg.

For fundamentering av bruaksene etableres det tre spuntkonstruksjoner med oppstøttingshøyde fra 4 til 9 meter. Kombinert med bratte skråninger og nærhet til Dovrebanen, kvikkleireforekomster og anleggstekniske forhold er prosjektet sammensatt og utfordrende.