I tillegg bistår NGI entreprenøren HAB Construction med instrumenteringsoppgaver for å overvåke poretrykk og setningsforhold ifm. byggearbeidene. Arkitekten er tyske Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten.

Realiseringen av museumsanlegget skal markere Nasjonalmuseet som en utstillings- og formidlingsarena på internasjonalt nivå. Bygningskomplekset skal fremstå som et profilert kulturbygg for Norge og Oslo som landets hovedstad.

Utfordring

Prosjektet er geoteknisk utfordrende med varierende grunnforhold bestående av bløt leire og kupert berg som noen steder kommer helt opp til overflaten i den store og krevende byggegropa midt i Oslo sentrum. Naboforhold og nærhet til VEAS- og E18-tunnelen som krysser under byggegropa er spesielt utfordrende.

Metode

Byggegrop er utført med spuntvegger forankret med lissestag, samt flere mindre byggegroper med innvendig avstiving. Det er utført kartlegging for håndtering av forurensede løsmasser. Det er utført grunnforsterkning for fremkommelighet i byggegrop. Uttak av berg er utført uten sprengning for å unngå ugunstig påvirkning på tunneler.

Bygget fundamenteres direkte på berg eller på stålkjernepeler der hvor det er løsmasser. Det er installert oppdriftsforankringer for å ivareta fremtidig mulig flomsituasjon. Fundamenteringsløsninger er lokalt spesialtilpasset for å unngå ugunstig påvirkning på tunneler.

Det utføres kontinuerlig overvåking av poretrykk samt omfattende setningsmålinger for å vurdere bygegropas påvirkning på omkringliggende bygninger og infrastruktur.

Planlagt byggekostnad er NOK 5,3 milliarder, med ferdigstillelse 2019.