(En kort beskrivelse på norsk er gitt nedenfor. En mer omfattende beskrivelse av prosjektet er tilgjengelig på engelsk).

Raske og vidtrekkende handlinger er nødvendig for å unngå alvorlige klimaendringer og oppnå klimanøytralitet før slutten av århundret. Gjeldende nasjonale løfter om reduksjon av utslipp og arbeid med klimatilpasning er imidlertid ikke nok til å begrense temperaturstigningen som avtalt i Parisavtalen samt å nå nasjonale klimatilpasningsmål. Derfor er det nødvendig å iverksette større og raskere klimahandlinger som bedre integrerer tiltak for utslippsreduksjon og klimatilpasning for å redusere de negative konsekvensene av klimaendringer, som flom og skred. Naturbaserte løsninger er lovende som en positiv løsning som kan implementeres i stor skala der naturen selv er det viktigste middelet for å integrere arbeidet med både klimatiltak og klimatilpasning.

Forskningsprosjektet NATURACT fokuserer på naturbaserte løsninger som middel for å igangsette store omstillinger i arealbruk i sårbare landskap. Dette oppnås gjennom tverrfaglig samarbeid og en innovativ designtilnærming som håndterer kompleksiteten med klimaendringer og naturbaserte løsninger. Potensielle løsninger vil, sammen med lokale og regionale interessenter, bli vurdert på tre norske casestudier som representerer relevante og forskjellige topografiske og klimatiske forhold, og som derfor også vil ha forskjellige effekter av klimaendringene. Disse casestudier inkluderer i) Mesna vassdraget i Lillehammer kommune med flom som et sentralt tema, i tillegg til skogsbruk, bevaring av våtmarker og økologisk påvirkning av omfattende hyttebygging; ii) Hølenselva (Såna) vassdraget i Vestby kommune med flom- og vannkvalitetsutfordringer, med målet å gjenopprette og bevare et multifunksjonelt økologisk system i flomsonen langs elvebredden; Iii) Aurland kommune som representerer fjordlandskapet på vestlandet, opplever også hyppigere flom, i tillegg til jordskred og steinsprang. Imidlertid er løsningene utfordrende ettersom de fleste bygninger og annen infrastruktur ligger på den flate flomsletten.