NGI har på oppdrag av Statens vegvesen Region Øst og Jernbaneverket Utbygging gjennomført overvåkning i forbindelse med utbyggingen av strekningen Minnesund-Espa. NGI har bistått med å dokumentere miljøstatus før arbeidene ble påbegynt, under driftsfase samt etter avsluttede anleggsarbeider.

Utfordring

Utfordringen med slike anleggsarbeider, som omfatter utprengninger av tunneller og fjellskæringer er at grunnvannets kjemsike kvalitet og mengde kan påvirkes. Dette kan potensielt påvirke grunnvannsbrønnene for hytter og boliger i området negativt. NGI har derfor instrumentert opp flere grunnvannsbrønner, samt gjennomfører prøvetakning og kjemiske og bakteriologiske analyser for kontroll av drikkevann.

Anleggsarbeidene kan også medføre utslipp til nærliggende resipienter, i dette tilfellet Mjøsa med lokale tilførselsbekker. I samarbeid med NIVA gjør NGI resipientundersøkelser jevnlig gjennom anleggsperioden.

Metode

Bygging av veg- og jernbanestrekninger kan medføre en senking av grunnvannsstanden som følge av endringer i bergets sprekkemønstre eller infiltrasjon av overvann. En metode for å overvåke dette har vært vegetasjonskartlegging med GIS festede faste fotograferingspunkter samt befaring og registrering i felt.