Utfordring

OSL har mange miljørelaterte utfordringer knyttet til daglig drift. Spesielt utfordrende er to områder som er forurenset med PFAS (per- og polyfluorerte alkylstoffer) fra brannskum. Den ene lokaliteten er brannøvingsfeltet (BØF) ved OSL der PFAS-holdig brannskum er benyttet til brannslukking i mange år. Den andre lokaliteteten er et steinmagasin som ble forurenset etter et uhell. Miljødirektoratet har utstedt pålegg om tiltak ved begge lokalitetene.

Metode

NGI kombinerer FoU og rådgiving, samt god kontakt med miljømyndighetene, for å bistå OSL med deres forurensningsproblemer. Det er utført laboratorieforsøk på stabilisering og utvasking av PFAS-forurenset grunn. I 2016 starter i tillegg feltforsøk, som kombineres med eksisterende renseanlegg på området. OSL er i god dialog med Miljødirektoratet i planlegging og gjennomføring av tiltak.

Resultat

Laboratorieforsøkene viser lovende resulaltater og skal i 2016 prøves ut i felt. Vurdering av de ulike tiltaksmetodenes effekt på PFAS-forurenset grunn gjøres fortløpende. Resultatene publiseres i vitenskapelige tidsskrifter og vil kunne komme til nytte ved andre PFAS-forurensede lokaliteter i Norge og utlandet.
 

OSL miljoeteknisk raadgivning1