Alle norske kommuner er pålagt å kartlegge hvordan de vil bli berørt av klimaendringene i årene som kommer. NGI har utarbeidet rapporten "Tilpasning til klimaendringer", som blant annet danner grunnlaget for kommunenes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), og for kommunenes arbeid med klimatilpasning. Studien er den første i sitt slag og er et pilotprosjekt delfinansiert av Miljødirektoratet.

"Vi har allerede nå merket klimaendringene. Skal vi være godt forberedt på morgendagens endringer i vær og klima, har vi bruk for kunnskap om temaet, og det har NGIs rapport og arbeid bidratt til. Derfor har vi også gjort dette til et satsningsområde i Larvik kommunes Klima- og energiplan", forteller Marit Vasbotten, Miljøvernsjef i Larvik kommune.

Ekstremnedbør, skred, flom

I løpet av prosjektet var Larvik kommune, som i 2018 blir lagt sammen med Lardal kommune, opptatt av å belyse scenarier som ga et representativt bilde av ulike typer uønskede hendelser og mulige konsekvenser. NGI-rapporten tar for seg sannsynlige scenarier og anbefalte tiltak innenfor følgende områder i de to Vestfoldkommunene:

  • Lokale ekstreme nedbørsmengder på kort tid – urban flom og erosjon.
  • Skred, det vil si kvikkleireskred, jordskred, steinsprang og steinskred.
  • Flom i Numedalslågen samt mindre elver og bekker.
  • Stormflo og havnivåstigning.

"Hovedformålet med arbeidet har vært å gi Larvik og Lardal et best mulig faglig grunnlag for å innarbeide hensyn til naturfare og klimaendringer i kommunenes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse",sier Carl B. Harbitz, Avdelingsleder Risiko, Skredgeoteknikk og Klimatilpasning, NGI.

Tirsdag 13. september 2016 presenterte Carl B. Harbitz resultatene av arbeidet på et seminar i Larvik for næringsliv og politikere. Seminaret handlet om klimaendringer og lokale utfordringer. Knut Hj. Gulliksen og Odd Arne Bakke-Ludviksen fra Larvik kommune informerte om henholdsvis helhetlig ROS og kart som hjelpemiddel.

Flomfarekart

FAKTA:

  • Lov om kommunal beredskapsplikt slår fast at kommunene har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet.
  • Alle kommuner er pålagt å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) hvert fjerde år. I dette arbeidet skal man kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser, og kommunene må ta hensyn til forventede klimaendringer.
  • Rapporten "Tilpasning til klimaendringer" ble utarbeidet av NGI og overlevert Larvik og Lardal kommuner i april 2016. 
  • Miljødirektoratet har delfinansiert pilotprosjektet for Larvik/Lardal for å støtte gjennomføringen.
  • Larvik og Lardal kommuner i Vestfold ble slått sammen til én kommune 1. januar 2018.
  • Tirsdag 13. september 2016 ble prosjektet presentert på et åpent seminar for næringslivet og det politiske miljøet i Larvik og Lardal.