• Periode | 2021 - 2024
  • Marked | Naturfare
  • Samarbeidspartner | Statens vegvesen (prosjektleder), Nye Veier AS, Vestlandsforsking (faglig prosjektleder), Menon Economics og NGI
  • Klient | Norges forskningsråd
FoU program|

KlimaVei - Klimatilpassing og vegtransport

Det er behov for at klimarisiko ivaretas bedre i vegsektoren. KlimaVei utvikler metoder og verktøy som inkluderer klimarisiko i beslutningsprosesser i planlegging, prosjektering og drift av veginfrastruktur.

Generating PDF file

Vestlandsforskning er faglig prosjektleder for KlimaVei-prosjektet. Se prosjektets egen netteside for mer informasjon.

Et klima og samfunn i endring skaper utfordringer for investeringer utsatt for naturfare og endret normalvær. Dette gjelder i høyeste grad vegsektoren. I dag tas det i svært begrenset grad hensyn til klimarisiko i de samfunnsøkonomiske analysene som ligger til grunn for beslutninger i planlegging, prosjektering og drift av veginfrastruktur, og det er ingen tilgjengelige metoder som kan implementeres, hverken fra andre sektorer eller internasjonalt. Det er derfor stort behov for forskning for å utarbeide nye, innovative verktøy som gir beslutningsgrunnlag for planlegging og forvaltning i vegsektoren, og til inspirasjon for andre sektorer der fysisk infrastruktur er viktig.

Prosjektet vil utvikle metoder og verktøy for å ivareta klimarisiko i vegsektoren bedre, og bidra til at disse implementeres i vegforvaltningen. Dette oppnås gjennom fire innovasjoner: i) et verktøy for vegsektoren i Norge som operasjonaliserer klimarisiko i samfunnsøkonomiske analyser; ii) kraftig forbedrede, innovative verktøy for samfunns¬økonomisk analyse av tiltak (nytte-kostnadsanalyse); iii) oppdaterte retningslinjer for samfunns¬økonomisk analyse i vegsektoren som i større grad ivaretar klimarisiko; og iv) bevisst arbeid med å integrere de nye verktøyene i arbeidet til de involverte aktørene: Statens vegvesen og Nye Veier, samt i noen grad fylkeskommunene. Innovasjonene er relevante for alle fasene i et vegprosjekt: planfasen, prosjektering og driftsfasen.

Innovasjonen gir Statens vegvesen, Nye Veier og samfunnet forøvrig betydelige gevinster. Verktøyene legger til rette for riktige investeringer til riktig tid og dermed at totale bygge- og vedlikeholdskostnader reduseres. Dette vil bedre kvaliteten i vegprosjektene, til nytte for trafikanter og andre, samt redusere kostnadene til vegformål og dermed frigjøre midler til andre infrastrukturprosjekter og samfunnsformål. To fylkeskommuner vil involveres for å legge til rette for tilsvarende gevinster på regionalt nivå. Prosjektet svarer direkte på FNs bærekraftsmål 13.1, 13.2, 13.3 og 11.9.

Period |
Loading...

NGI-rapport 20210107-01-R, 2022-06-10, H1.1 Klimapåvirkning

Loading...

/ Kontakter

Stilling |

E |

M |