Kartlegging med bakkebasert radar gjør at SVV Vest får en oversikt og indikasjon på hvilke bergvegger som har forflytning. Dette gjør at man kan følge med på hvilke områder som kan være utsatt for steinsprang/-skred.

Radarkartlegging langs skredutsatte områder er et nyttig verktøy for å finne eventuelle blokker eller partier av bergveggen som er i bevegelse og kan føre til steinsprang/-skred. Teknologien er ikke avhengig av lys og instrumentet kan stilles opp på stativ om det er behov for hastemålinger.

Radarmonitoring E16 Bergen Voss Gudvangen

Problemstilling

Problemstillingen definert av SVV var å overvåke seks steinsprang/-skred-utsatte lokaliteter langs E16 for å se om det er mulig å finne og overvåke større blokker og/eller fjellpartier som er i bevegelse og som potensielt kan ramme E16. Målingene er (teknisk) utfordrende.

Metode

En metode kalt differensiell interferometri benyttes – denne brukes også på satellittbaserte radarmålinger. Metoden går ut på at forskjellen i radarsignalet mellom to eller fleremålinger, tatt ved ulike tidspunkt, sammenlignes, og ut fra denne sammenligningen kan man beregne forflytningen som en tidsavhengig funksjon. Forflytningen måles i radarens siktlinje i millimeter-skala, slik at man kan lokalisere svært små bevegelser i bergveggen.