NGIs arbeid inkluderte:

 • planlegging av grunnundersøkelser og spenningsmålinger
 • utførelse av geofysiske grunnundersøkelser
 • kjernelogging
 • ingeniørgeologiske kartlegging
 • stabilitetsberegninger og prosjektering av sikring i 35 m bred stasjonshall med sidebergrom med bredde 22 m og 100 m lang strekning med bredde 31 m og 7 m bred svakhetssone sub-parallelt med tunnelen
 • vurdering/prosjektering av drivemetoder i store tverrsnitt, inklusive systematisk forinjeksjon
 • prosjektering av forankring av tung stålkledning (vann- og frostsikring, støydemping) i berg i stasjonshallen
 • geoteknisk prosjektering av diverse anlegg i dagen under vanskelig grunnforhold (stedvis kvikkleire)
 • vurdering av steinsprangfare og sikringsbehov fra 80 m høy bergskråning sentralt i anleggsområdet
 • hydrogeologiske vurderinger og fastsettelse av tetthetskrav for tunnel og stasjonshall
 • geofaglig bistand til utarbeidelse av syv anbudsgrunnlag
 • installasjon flerpunktsekstensometere (MPBX, deformasjonmålinger) fra terreng til bergrom og fra bergrom og 20 m ut, og vurdering og oppfølging av måleresultater
 • skanning av stasjonshallen med LiDAR i flere omganger for overvåking av deformasjoner for vurdering av stabilitet / behov for supplerende sikring.
Holmestrand stasjon ferdig 500

Bilde av ferdig bygget Holmestrand stasjon i fjell

Prosjektet var utfordrende med strenge krav til fremdriftsplan, og utfordrende grunnforhold med stor forkastning og bløte leirer. NGI bidro til at prosjektet ble prosjektert i tide og at anleggsarbeidet ble ferdig i tide.

Systematisk oppfølging med deformasjonsmålinger utført av NGI dokumenterte at de store tverrsnittene, 600 m med bredde 30-40 m, var stabile etter anvist og utført stabilitetssikring.