Det er planlagt to bygg i 10 etasjer, hvorav 2 kjelleretasjer. Grunnforholdene domineres av tørrskorpeleire/fyllmasser i toppen, over et lag med normalkonsolidert leire over berg. Bergnivået varierer fra 25 til opp mot 40 meter. Byggegropa er omtrent 30x70m og 8 m dyp.

Snitt

Tomta grenser til Nordenga bru i sør, som er dimensjonert for liten relativ horisontal bevegelse. Fra Statens vegvesen er det derfor satt strenge krav til maksimale deformasjoner på brua som følge av utgravingen. NGI har prosjektert et avstivningssystem bestående av AZ-spunt med innvendig tverrstivere i to nivåer som forspennes. Dette for å redusere risiko for drenering gjennom stag. Se planfigur av byggegropa til venstre, med avstivningssystem.

På den ene halvdelen av tomta er det dratt nytte av en gjenværende betongplate fra den tidligere bygningen. Denne har bidratt både som en arbeidsplattform og avstivning av spuntveggen.  I den andre halvdelen av byggegropa er det benyttet kalksmentstabilisering, samt jetpeling langs spunten. Utgravingen har skjedd seksjonsvis, med støp av magerbetong i traubunn på 5 m seksjoner. Bygget  er fundamentert på rammede HP-peler til berg som ble installert før utgravingen tok til. På enkelte peler har det blitt utført PDA CAPWAP analyser for å dokumentere tilstrekkelig bæreevne.

Byggegrop m betongplaten IMG 3336  1000

Utgraving av byggegropa i vest, hvor gravemaskin står på kalksementstabilisert leire.

På grunn av de strenge kravene til deformasjoner er det etablert et måleprogram omfattende fire inklinometerkanaler montert på spunten, månedlige nivellement av jernbanespor inn til Oslo S, trikkeskinner og bygninger i nærheten, samt måling av poretrykk ved berg omkring byggegropen. I tillegg måles forskyvninger horisontalt og vertikalt på Nordenga. Byggegropen er forventet ferdig i oktober 2016.