(En kort beskrivelse på norsk er gitt nedenfor. En mer omfattende beskrivelse av prosjektet er tilgjengelig på engelsk).

GEOMME er et internasjonalt partnerskap mellom Japan, Sør-Korea, og Norge, med fokus på økt samfunnssikkerhet mot klimainduserte geofarer. Gjennom forsknings- og utdanningssamarbeid mellom verdensledende fagmiljøer vil prosjektet muliggjøre utveksling av kunnskap og ideer, opplæring og høyere utdanning. Aktivitetene vil spenne over temaene: (1) geofarer i et klima i endring, (2) geofarer over stor geografisk skala, (3) avanserte modellerings- og overvåkningsteknikker og (4) grønne løsninger for å redusere fare og risiko.

Klimainduserte geofarer medfører allerede omfattende skader og tap av liv i GEOMMEs partnerland. På grunn av klimaendringene er risikobildet i stor endring, og generelt sett økende. Geofarene er knyttet til klima gjennom settet av meteorologiske faktorer som utløser hendelsene. Mer intens og lokal nedbør gjør at responstiden blir kortere, frekvensen av geofarer øker, og hendelsene inntreffer ved nye lokasjoner. I tillegg medfører endringer i demografi og infrastrukturutvikling øke samfunnseksponeringen ytterligere. Det er derfor et stort behov for mer bærekraftige og dynamiske løsninger for risikohåndtering tilpasset et klima og en demografi i endring.

For å utvikle fremtidens løsninger trengs økt forskningssamarbeid mellom fagmiljøer i land med tilsvarende geofarer og klimautfordringer. GEOMME vil adressere disse problemstillingene i et forskningsnettverk mellom ledende fagmiljøer i Norge, Japan og Sør-Korea, alle verdensledende miljøer innen klimainduserte geofarer, men med ulik spisskompetanse innen risikohåndtering.

GEOMME vil videre utvikle fire kurs, ett kurs innenfor hvert av de fire hovedtemaene, med aspekter av forskning, erfaring og feltbasert undervisning. Kursene vil rotere mellom partnerlandene: Norge 2022, Japan 2023, Sør-Korea 2024, og Norge 2025.