E6 Soer Sentervegen Jaktoeyen binary 928251 1049296

E6 som går fra Sentervegen i Trondheim kommune til Jaktøyen i Melhus kommune skal bygges ut til 4 felts veg. NGI har vært geoteknisk- og miljøteknisk rådgiver i prosjekteringfasen. Arbeidet har bestått av kartlegging av forurensning fra veitrafikk med risikovurdering, utarbeidelse av tiltaksplaner, rammesøknad og graveplaner. I tillegg er det utarbeidet søknad om håndtering av overvann fra ferdig E6, og NGI har hatt oppfølging i byggefasen.

Utfordring

Masser langs en veglinjen med høye trafikktall er normalt forurenset av tungmetaller og PAH. Utfordringen er å få lov til å gjenbruke forurensede masser i vegprosjektet og redusere omfanget av forurensede masser som må leveres godkjent mottak.

Metode

NGI har kartlagt masser langs eksisterende og ny E6 for vurdering av forurensningsgrad og risikovurdering for riktig håndtering av forurensede masser. I tillegg er det utarbeidet søknader om håndtering av gravemasser og søknad om utslipp av overvann fra ferdig E6. Ulike konstruksjoner langs veglinja er også miljøkartlagt.

Resultat

Prosjektet har fått tillatelse av Trondheim kommune til gjenbruk av masser i tilstandsklasse 1-3 i veglinja og støyvoller og deponering på godkjent mottak av masser i tilstandsklasse 4-5. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gitt tillatelse til utslipp av overvann fra veganlegget til nærliggende resipienter. NGI har også ansvaret for oppfølging av de miljøtekniske arbeidene i byggefasen.