Innledning

Tidligere gruvedrift i Folldal medfører avrenning av surt og tungmetallholdig vann til elva Folla nedstrøms gruveområdet. Det er konkludert med at vannet er sterkt forurenset av metaller som har vært årsaken til at det ikke finnes fisk i elva Folla.

Miljødirektoratet har i pålegg fra 2003 til DMF gitt følgende målsetning for tiltak mot forurensningen:

Målsettingen med tiltaket skal være å redusere avrenningen fra gruveområdet i størrelsesorden 60 - 90 prosent i forhold til kartleggingen gjennomført i 1998. Det er et mål at konsentrasjonen av kobber i Folla ved Folshaugmoen skal reduseres ned mot 10 - 15 µg/liter.

Folldal crop

 

Metode/resultat

Med bakgrunn i de undersøkelser og vurderinger som NGI har gjennomført viser det seg at det finnes få tiltak som vil lede til at det stipulerte tiltaksmålet for Folldal (60-90% reduksjon i avrenning) kan oppnås. Følgende tiltak viser stort potensiale og anbefales:

  • Tildekking av gruveavfall.
  • Naturlig nøytralisering og utfelling av gruvevann.

Resultat

Kostnadene for å gjennomføre tiltakene vurderes anslagsvis til å ligge i størrelsesorden 20-60 MNOK, avhengig av omfang av tildekking.

Folldal IMG 0998 crop