Geoteknisk og miljøteknisk rådgivning for bygging av firefelts motorveg. Store konstruksjoner, høye fyllinger og dype skjæringer i område med krevende grunnforhold med antatt flere hundre meter til berg og stor mektighet av kvikkleire. I tillegg forurenset grunn og utslipp av overvann.
 

Prosjektet har omfattet nødvendig detaljprosjektering og produksjon av tegninger og beskrivelser til anbudsgrunnlag for utbygging av E6 Jaktøyen-Storler.

Utfordring

Store inngrep i område med krevende grunnforhold

Direktefundamentering av konstruksjoner i kvikkleire, 10 m høy fylling med tilhørende setninger over lang tid (inklusiv kryp), 14 m dyp skjæring innenfor kvikkleiresone med behov for jordskjelvdimensjonering. Risiko for skjevsetninger på en brukonstruksjonen pga. krypsetninger. Påvist forurensing langs større deler av eksisterende motorveg. Gjenbruk av forurensede masser krever godkjenning.

Metode

Geofaglig rådgivning

Eget geoteknisk forsøksfelt ble etablert for å undersøke egenskaper av kalksementstabilisert leire og for å se på kapasitet av åpne stålrørspeler ved å gjennomføre pelopptrekk. Forbelastning og omfattende bruk av vertikaldren og kalksementstabilisering for å sikre akseptable setninger på konstruksjoner. Tilstrekkelig sikkerhet for stabilitet og bæreevne av konstruksjoner og skjæring løses ved kalksementstabilisering og terrenginngrep. I tillegg har avanserte jordskjelvanalyser vært nødvendig ettersom forenklede metoder gir for konservative estimater. Utarbeidelse av tiltaksrapport for forurensede masser ivaretar myndighetskrav til miljø.

Resultat

Optimale løsninger for et krevende prosjekt

Som første brukonstruksjon over motorveg skal det direktefundamenteres på kalksementstabilsert leire og kvikkleire. Omfattende kalksementstabilisering, terrenginngrep og heving av elveløp skal utføres for å sikre stabilitet.  Opprydning i forurensede masser gir bedre vilkår for biologisk mangfold. Bygging av ny veg har planlagt oppstart tidlig i 2016.

E6 Jaktoeyen Storler 1
E6 Jaktoeyen Storler 4