NGI har lang erfaring med forankring av fundamenter og brukonstruksjoner i berg. Et spennende prosjekt i denne sammenhengen er konstruksjon av en strekkbåndbru over Fantesteinsvatn ved Sognefjellshytta i Jotunheimen. Brua er bygget for å kunne gi rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede tilgang til nærliggende fjellområder. Oppdragsgiver er Nasjonalparkforvaltningen i Oppland kommune, underordnet Miljødirektoratet. NGI har bistått med ingeniørgeologisk rådgivning og design/dimensjonering av bergankrene.

Brudesign

Strekkbåndbrua over Fantesteinsvatn er på mange måter en forenklet hengebru. Det er kun bygget i overkant av 50 slike bruer i verden, de fleste gang og sykkelbruer. Brua har en total lengde på 52 m, med en spennvidde på 47 m. Brua må tåle en enorm spennkraft. Ved maksimal snømengde og laveste temperatur er spennkraften på hvert fundament lik 11 000 kN, som tilsvarer 1100 tonn! De store horisontalkreftene som virker på landkarene forutsetter at hvert landkar er godt forankret. Dette er gjort med seks oppspente bergankere. Ankrene går gjennom landkarene på skrå bakover og ned i berget gjennom borehull med diameter på 200 mm. Hvert anker er 18 m langt og innstøpt i bunn borehull med 6 m heftlengder. Hvert anker har en frilengde på 12 m, og er forspent til 4000 kN.

NGI Bru over Fantesteinsvatn2

 
Oppfølging under oppspenning

NGI deltok i oppfølging av anleggsarbeidene. Før installasjon av bergankrene ble berget injisert for å tette åpne sprekker. Etter at bergankrene var installerte og sementen hadde herdet ble bergankrene spent opp med en hydraulisk jekk, først til prøvelast, og deretter til forspenningslast. Etter at landkarene var ferdig innspent i underliggende bergmasse startet arbeidet med oppspenning av bruvaierne. Deformasjoner og forskyvninger i landkar og brudekket ble målt kontinuerlig under hele prosessen.

Mye tungt utstyr ble brukt under anleggsarbeidene. Da det var ønske om minst mulig ytre miljøpåvirkning i området ble tungt utstyr og annet materiell fraktet rundt på flåte.