Skredet løsnet i en kvikkleiresone, var over 100 m bredt og tok med seg skråningen ned mot Nitelva samt deler av Birkelundsvegen (se ovenstående dronebilde fått fra Nittedal kommune). Som resultat av skredet ble ca. 80 mennesker og flere bedrifter i området evakuert. Fredag 20. mars 2020, altså vel 6 måneder etter skredet, opphevet Politiet evakueringen av området etter å ha rådført seg med NGI.

Bistand i akuttfasen

I akuttfasen umiddelbart etter skredet bistod NGI kommunen med å vurdere potensialet for videre skredutvikling. NGIs vurderinger og anbefalinger ble lagt til grunn av politi og kommune med hensyn til hvilke boliger og bedrifter som måtte evakueres.

For å kartlegge grunnforholdene nærmere var geoteknisk borerigg i gang med undersøkelser få timer etter at skredet gikk og NGIs laboratorium gjorde fortløpende analyser av leira fra skredområdet.

Skredet ødela nær sagt all infrastruktur i området. Konsekvensene har vært store, og har satt kommunens ressurser på prøve, fra praktiske problemer med strøm- og vannforsyning, kloakkforurensing av elva, sikring av skredområdet, adkomst til og stengning av skole og idrettsplass, stengt vei gjennom området, til krevende kommunikasjon.

Trykket var stort, fra beboere som uten forvarsel ble evakuert fra sine hjem, fra bedrifter som brått ble utestengt fra sine virksomheter, samt fra andre berørte, interesserte og media.

Vurdering av skredutvikling

Helt siden skredet gikk har NGI kontinuerlig bistått Nittedal kommune med geoteknisk ekspertisekunnskap. I første fase ble mulig skredutvikling vurdert, som grunnlag for beslutninger om evakuering og begrensninger på bruk av området nær skredet (bedrifter, skole, idrettsanlegg, adkomstveger).

NGI deltok også i møter med kommunens krisestab og på folkemøter med de berørte (beboere og bedrifter). NGI planla og gjennomførte grunnundersøkelser i felt og laboratorium, og utførte geoteknisk rådgivning og prosjektering av permanent sikring for skredområdet.

Prosjektert nett av kalk sement peler 800

Angivelse av prosjektert nett av kalk-sement-injiserte peler i skredområdet ned mot elva (i overkant av bildet). Dronebildegrunnlag fra Nittedal kommune.

Sikringsarbeidene

NGI presenterte et forslag til løsning for sikring og gjenoppbygging av området med anbefaling om permanent sikring basert på grunnforsterkning med kalksementpeler kombinert med støttefylling.

Først ble opptil 2 m av toppen av skredkanten avlastet (fjernet) med gravemaskin for å gi økt sikkerhet for videre anleggsarbeider, før skredgropa så ble rensket for trær, røtter og vegetasjon. Til dette forberedende arbeidet fikk kommunen bistand fra NVE, som har tilgang på gravemaskin med 18 m rekkevidde.

Grunnforsterkning ble utført med rundt 2 500 kalksementpeler (totalt 21 500 løpemeter) i skredgropen for å øke styrken i leira. Til slutt ble det lagt ut en støttefylling av stein i nedkant og skråningen ble deretter reetablert og planert.

I tillegg leverte NGI et automatisk målesystem som overvåket grunnvannstrykket i bakken under sikringsarbeidene.

Etter sikring og planering av omraadet 800

Området etter at sikringsarbeidet er utført. Bilde fra Nittedal kommune.

NGI hadde ansvaret for kontroll av entreprenør som utførte sikringsarbeidet. Etter at støttefyllingen ble etablert opphevet Politiet evakuering og folk fikk flytte tilbake fredag 20. mars 2020.