I 2016 startet NGI et større EU-reguleringsprosjekt innen miljøforurensning. Prosjektet ble finansiert av Umweltbundesamt, det tyske miljødirektorat. Prosjektet undersøkte måten persistente, mobile og toksiske (PMT) stoffer, og veldig persistente og veldig mobile (vPvM) stoffer kunne redegjøres for under REACH-lovgivningen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals).

REACH er en EU-godkjent forskrift for kjemikalier, som tar sikte på å redusere risikoen og forbedre beskyttelsen mot bruk av kjemiske midler, samtidig som den øker konkurransekraften til EUs kjemiske industri. For øyeblikket har REACH ikke tilstrekkelige kriterier for vurdering av potensielle risikoer et kjemisk stoff kan utgjøre for kildene til drikkevannet vårt.

Prosjektet utviklet kriterier og et vurderingsverktøy for å screene REACH-registrerte stoffer for deres PMT-egenskaper. De ble brukt på alle REACH-registrerte stoffer fra og med mai 2017. ECHA-databasen over REACH-registrerte stoffer inneholdt 15 469 stoffer på det aktuelle tidspunktet, hvorav organiske strukturer kunne identifiseres for 9 742 stoffer.

Etter vurdering av disse viste resultatene at det var 260 REACH-registrerte stoffer (dvs. 1,7%) som oppfylte PMT / vPvM-kriteriene (rød / mørk rød), 224 oppfylte PM-kriteriene (mørk gul), 2377 hadde screeningsdata som krever ytterligere vurdering (gul ), 3665 oppfylte ikke kriteriene (grønn) og 3216 hadde utilstrekkelige data til å konkludere (hvit), som illustrert i figuren nedenfor.

PMT vs PvM

  

I løpet av prosjektet ble det arrangert et meget vellykket seminar i Berlin for den kjemiske industrien, vannleverandører, forskere og lovgivere for å starte en diskusjon relatert til PMT / vPvM-stoffer under REACH. Nylig har to stoffer blitt identifisert som svært bekymringsfulle stoffer (Substances of Very High Concern - SVHC) under REACH, basert på deres PMT / vPvM-egenskaper. Bruk av disse stoffene vil være begrenset i løpet av de kommende årene.

NGI fikk tildelt et oppfølgingsprosjekt i 2019 for å fortsette arbeidet. I tillegg til å klassifisere REACH-registrerte stoffer frem til begynnelsen av 2020, vil det bli gjennomført en feltkampanje i Tyskland for å vurdere tilstedeværelsen av PMT / vPvM-stoffer i vann. Det vil bli organisert et oppfølgingsseminar og styringsstrategier for visse PMT / vPvM-stoffer vil bli utviklet.

FAKTA:

Det europeiske kjemikalieverket REACH omfatter registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Dette regelverket gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen og er gjennomført i REACH-forskriften. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-05-30-516

Les mer om REACH på miljødirektoratets hjemmeside: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverk/Kjemikalieregelverket_REACH/

Les mer om ECHA (European chemicals agency): https://echa.europa.eu/home

Les mer om svært bekymringsfulle stoffer
- https://echa.europa.eu/substances-of-very-high-concern-identification 
- https://www.ngi.no/Nyheter/Aktuelt-fra-NGI/Farlige-forbindelser-til-frokost