Last ned risikoverktoey web

Last ned Risiko verktøy

Manual Risiko verktøy

I FoU-prosjektet BegrensSkade II har 18 partnere gått sammen på vegne av en hel bransje for å redusere risikoen for fysiske og økonomiske skader som følge av grunnarbeider. Partnerne representerer alle typer interessenter i bygg- og anleggssektoren: entreprenører, konsulenter, offentlige byggherrer og forsikringsselskaper, samt forskningsinstitusjoner.

Enklere risikovurdering 

Vurdering av mulige konsekvenser for omgivelsene er en viktig del av byggeprosessen, helt fra tidlig planlegging til ferdig utførelse av et bygg- og anleggsprosjekt. Byggherren har et ansvar for å ivareta naboer og dette kan være en krevende oppgave. Risikoreduserende tiltak er ofte kostbare ved utbygging i tettbebygde strøk, der det ofte bygges tett inntil naboer og på arealer med dårlige grunnforhold. Gamle bygårder er spesielt sårbare for byggeaktivitet tett inntil, og særlig private boligeiere påføres store belastninger når det oppstår skader. Se eksempel i oppslag i Aftenposten.

- Det viktigste er å gjøre risikovurdering til en integrert del av planlegging, geoteknisk prosjektering og utførelse av grunnarbeider. På den måten kan vi identifisere risikomomenter og har dermed mulighet å redusere risikoen for skader, sier Jenny Langford, seniorspesialist i NGI og leder for forskningsprosjektet BegrensSkade II.

For å støtte bransjens behov er det utviklet et verktøy for risikovurdering, basert på metode med klassisk risikomatrise.  En slik risikovurdering er spesielt viktig å utføre i en tidlig fase av et prosjekt, hvor muligheten til å påvirke risikoen er størst. Verktøyet er basert på identifisering og klassifisering av risikomomenter for alle planlagte anleggsaktiviteter, slik at det kan være en støtte ved valg av løsningsmetoder og for å synliggjøre behov for risikoreduserende tiltak. Risikovurderingen vil i tillegg til å støtte beslutninger være gunstig for kommunikasjonen mellom aktørene i et prosjekt og kunne sikre at risikomomenter følges opp og ivaretas helt til ferdig utførelse.

Bedre sammen

I den norske bygg- og anleggssektoren alene estimeres skader forårsaket av grunnarbeider til et milliardbeløp årlig. FoU-prosjektet BegrensSkade II har som mål å redusere dette tallet, og er en fortsettelse av et tidligere forskningsprosjekt, BegrensSkade I som ble fullført i 2015.

- Takket være aktiv deltakelse og støtte fra alle partnere håper vi på sikt å kunne redusere kostnader som følge av skader og tvister i stor skala. Derfor lanserer vi anbefalinger og retningslinjer for hele bygg- og anleggssektoren. Som prosjektleder er jeg stolt av å kunne si at vi sammen skal utgjøre en forskjell for en hel bransje, sier Langford.