Biokull i småskala landbruk kan forbedre avlinger med klimafordeler på grunn av karbonlagring i jorda. Dette prosjektet tar sikte på å måle biokullets bidrag som klimatiltak, bedre matsikkerhet og lønnsomhet.

Vi vil studere den overordnede miljøeffekten av biokull ved hjelp av en livsløpsanalyser. En slik tilnærming tar hensyn til alle primære og sekundære miljøeffekter av ulike scenarier.

Her er det viktig å bruke et systemperspektiv for å vurdere både direkte klimatiltak, men også utslipp og klimagasser og giftige forbindelser under biokullproduksjon. Bruk av biokull vil være avhengig av lønnsomhet på gårdsnivå.

Vi vil derfor evaluere inntektene ved biokullimplementering og virkningene på produktmengde og kvalitet. Det skal etableres verdikjeder rundt pigeon pea/biokull i afrikansk landbruk. De to viktigste effektene av biokull i Afrika sør for Sahara er vannretensjon og næringsstoffretensjon.

Interaksjon mellom biokull og nitrogensyklusen vil bli studert for å evaluere nitrogenbrukseffektivitet. Vi vil også studere viktigheten av biokull-jord-vann-avling interaksjoner for forbedret
toleranse av matsystemer mot tørke. Konsortiet består av et tverrfaglig team av forskere fra Sverige, Norge, Kenya og Sør-Afrika med bred kompetanse innen systemanalyse, agronomi, jordvitenskap, landbruksøkonomi, matteknologi og mikrobiologi.

Vi vil samhandle med lokale jordbrukssamfunn i Kenya og Sør-Afrika og teste biokull i forsøk på gård, men også bruke data fra vår pågående forskning i andre land. Våre resultater kan brukes til å veilede myndigheter om hvordan biokull kan integreres i småskala landbruk.