• Periode | 2021 - 2023
 • Land | Trondheim, Norge
 • Marked | GeoMiljø
 • Prosjektleder | Sondre Gjengedal
 • Samarbeidspartner | Malvik kommune, Winns AS, FAS AS og Noranergy AS
 • Klient | Regional forskningsfond (RFF) Trøndelag
FoU program|

BEAR - Bærekraftig Energi fra løsmAsseR

BEAR er et forsknings- og innovasjonsprosjekt som tester løsninger for bruk av grunnvarme fra løsmassene i bakken som en bærekraftig og stabil energikilde. Grunnvarmeløsningen kan fungere som en integrert del av bygningskonstruksjonen, og dermed redusere kostnadene ved å etablere slike systemer.

Generating PDF file

Utnyttelse av grunnvarme fra løsmasser kan ha svært god lønnsomhet sammenlignet med andre energikilder med høyere kostnader for installasjon. BEAR skal optimalisere utformingen og driften av anleggene. Løsmasser skal defineres og beskrives som en energiressurs og energi-løsningen skal tilpasses bygninger og til lokale forhold med allerede kjente løsninger.

Prosjektet skal utvikle alternative løsninger og nye forretningsmodeller for leveranse av varme og kjøling med tanke på bærekraftige bygninger.

Prinsippskisse energipeler 600

Prinsippskisse for bruk av energi-peler i jord som termisk sesonglager. Prinsippet er likt som for bergvarme, men hvor pelene har kortere lengder enn konvensjonelle energibrønner i berg (NVE, 2011)

Bakgrunn

Økt bruk av grunnvarme representerer et lokalt initiativ for utvikling mot et mer bærekraftig samfunn og et bidrag til å oppnå FN's og EU's mål om bærekraftige og energieffektive bygg.

I norsk sammenheng er grunnvarme ofte assosiert med energibrønner i berggrunnen, fordi de fleste bygninger som bruker energibrønner som energiløsning, ligger i områder med begrenset dybde til grunnfjellet. Kartlegging anslår at 64 % av bebygd areal i Norge ligger i slike områder (Geoklasse 3 – NVE, 2011). Områder med mer enn 30 meter dybde til berg (Geoklasse 4) utgjør ~26 % av bebygde områder i Norge.

Geoklasse 4 er typisk i dalfører og deler av Trøndelag, hvor tykkelsen på løsmassene kan være vesentlig mer enn 30 meter. Dette kan utgjøre en betydelig tilleggskostnad ved etablering av konvensjonelle grunnvarmeanlegg med energibrønner i berg. I dagens marked er det derfor et behov for kostnadseffektive løsninger som muliggjør bruk av grunnvarme også i områder med tykke løsmasser.

For å muliggjøre økt bruk av grunnvarme i områder med tykke løsmasser i Trøndelag vil BEAR teste nye løsninger for grunnvarme som bruker løsmassene som energikilde og som kan fungere som en integrert del av konstruksjonen, og dermed redusere kostnadene ved å etablere slike systemer. En slik løsning kan eksempelvis være "energipeler", der fundamenteringspeler for en bygning kan ha tilleggsfunksjonen som kilde til termisk energi for selve bygningen.

Slike systemer vil gjøre det mulig for bygninger på løsmasser å skaffe seg lokal fornybar energi til en relativt "lav" kostnad.

Delprosjekter

 • AP1 - Forundersøkelser: Karakterisering av løsmasser for utnyttelse av grunnvarme tilpasset lokale grunnforhold, klima og brukerbehov ved et aktuelt prosjekt
 • AP2 - Pilotprosjekt: Test av en ny og innovativ energiløsning i løsmasser i et lokalt byggeprosjekt i Malvik
 • AP3 - Evaluering: Vurdering av bærekraft, kost/nytte og energiutnyttelsegrad for pilotprosjektet
 • AP4 - Formidling: Formidle resultater fra BEAR til bransjen i Trøndelag, Norge og utlandet

Period |
Loading...

Malvik kommune med Tom André Havnes er prosjekteier og administrativt ansvarlig for prosjektet. Tom André jobber med utvikling av byggeprosjekter i kommunen.

Malvik kommune er opptatt av å bygge mest mulig bærekraftige bygg. For å oppnå dette er det nødvendig å øke kompetansen om hvordan man kan utnytte grunnvarme fra løsmasser på en optimal måte, gjerne i kombinasjon med andre energikilder.

NGI Trondheim er prosjektleder på vegne av Malvik kommune og ansvarlig forskningspartner i prosjektet. Sondre Gjengedal vil bli prosjektleder. Han fullførte sin PhD-utdanning med en avhandling om utnyttelse av grunnvann til oppvarming og kjøling for bygninger i Melhus sentrum.

I tillegg til Sondre Gjengedal (hydrogeolog) vil Dr. Priscilla Paniagua (geotekniker) og Senioringeniør Sølve Hov (geotekniker) være aktive i prosjektet. NGI skal bidra med kompetanse innenfor geoteknikk, fundamentering, geologi (både berg og løsmasser) og undersøkelsesmetoder, samt bærekraftsvurdering.

Prosjektgruppa er bredt sammensatt:

 • WINNS AS (v/Erik Morset) planlegger og installerer klimanøytrale og kostnadsbesparende energisystemer ved bruk av CO2 teknologi og varmepumpesystemer
 • Fundamentering AS (v/Jon Endre Flåtten) er et entreprenørfirma som har spesialisert seg på peler, spunting og fundamentering. De har interesse for å utvikle nye produkter der man kan tenke seg at peler eller spuntvegger også kan utnyttes til å ta ut grunnvarme
 • Noranergy AS (v/Wilhelm Huus-Hansen) driver med sesonglagring av solvarme som muliggjør lokal frigjøring av store mengder elektrisk kraft. Det er stort fokus på kost-nytte-vurderinger i BEAR, og det er helt nødvendig at grunnvarme fra løsmasser er en stabil energikilde samtidig som løsningen er konkurransedyktig på pris. For å få til dette er det nødvendig å se på en kombinasjon av flere energikilder samt vurdere sesonglagring av varme
BEAR prosjektorganisering
Loading...

/ Kontakter

Stilling |

E |

M |