Vi aksepterer ingen former for trakassering, mobbing eller diskriminering av ansatte, samarbeidspartnere eller andre som direkte eller indirekte er involvert i NGIs virksomhet. Alle som er ansatt på instituttet hører til her, og skal møtes med respekt. NGI legger vekt på at medarbeidere skal føle seg trygge, bli lyttet til, tas på alvor og bli inkludert.

Her finner du NGIs Plan for arbeid med likestilling og arbeid mot diskriminering ved NGI 2021.