Vi finner gode og bærekraftige løsninger innen bygging av infrastruktur på land og til havs, og innen miljøteknologi, forurenset grunn og naturfarer – som jord- og snøskred. Vår forskning gir kunnskap som bidrar til å løse noen av de viktigste utfordringene som verden står overfor innenfor klima, miljø, energi og naturfarer.

Forankret i forskning

Våre kjerneoppgaver er å bidra til samfunnsutviklingen med forskning og rådgivning. Forskningen ved NGI skal være relevant, slik at våre resultater blir brukt av markedet og kommer samfunn, næringsliv og industri til gode. Hos oss går derfor forskning og rådgivning "hånd i hånd". Vår forskning integrerer kunnskap mellom geoteknikk, geologi og geofysikk. Myndigheter, næringsliv og privat industri i Norge og i utlandet bruker vår geokompetanse for å sikre at vi bygger samfunnet vårt på sikker grunn.

 
Eksempler på hva vi jobber med

 • Bygg og infrastruktur
  – sjø og land - fundamentering av vindturbiner, plattformer, rørledninger, forankringer 
  - Vei, jernbane, bro, flyplass, havner, bygg
 • Anlegg i berg 
  - tunneler, bergrom, fjellskjæringer
 • Dammer og gruvedeponier 
  - fyllingsdammer, slagg- og gruvedeponier, avfallsdeponier
 • Miljø- og geoteknikk 
  - bærekraftige geoløsninger, avfallsdeponier, forurenset grunn og havbunn
 • Geofarer – sjø og land 
  - naturfarer, som kvikkleire, snøskred, vibrasjoner, jordskjelv eller flodbølger 
  - risikotilpasning og sikringstiltak
 • Klimaendringer 
  - CO2-lagring, risiko- og sårbarhetsanalyser og tilpassede løsninger.

Slik jobber vi

Geoteknikk

Geoteknikk er kunnskap om hvordan vi bruker bakkens materialer, sand, leire og berg, som byggemateriale og byggegrunn. Vi må måle og finne ut av egenskapene til materialene i bakken. Hvor sterke er de, hva tåler de og hvordan oppfører de seg? I et samspill mellom grunnundersøkelser, analyser og beregninger vurderer vi hvordan grunnarbeider og fundamenter skal utformes og bygges. Til slutt observerer vi det som bygges for å undersøke om det er som forventet i forhold til beregningene.

I forkant av et prosjekt undersøker vi og karakteriserer grunnforholdene. I laboratoriet tester og bestemmer vi styrkeegenskapene til materialene. Dette er avgjørende for å kunne beregne hvordan grunnen vil tåle belastningen fra grunnarbeider eller byggevirksomhet og forventede belastninger gjennom byggverkets levetid. NGI vurderer også miljøaspekter og forurensning i grunnen for å finne bærekraftige løsninger.

Geofare, som ras og skred, er et sentralt fagfelt innen geovitenskapen om hvordan geologiske prosesser kan negativt påvirke liv, samfunn og miljø og tiltak for å redusere faren.

Grunnundersøkelser

En viktig del av forskningsaktiviteten vår er å utvikle nye metoder, utstyr og teknologi for grunnundersøkelser. NGI har Norges største utstyrspark for grunnundersøkelser, med tradisjonell boring, prøvetaking og sonderinger, samt varierte geofysiske undersøkelsesmetoder.

I det geotekniske laboratoriet undersøker og beskriver vi forskjellige fysiske egenskaper til jordprøvene vi har hentet inn fra feltundersøkelser. For eksempel har NGIs undersøkelser i laboratoriet gitt svar på hvordan leiren i sjøbunnen under en offshoreplattform reagerer på belastningen fra stormbølger, vind og strøm. Kunnskapen har vært banebrytende for store offshoreutbygginger rundt om i verden, inkludert store havvindparker.

Analyse og beregninger

Å videreutvikle og forbedre beregningsmetodene er et sentralt arbeidsfelt for NGI. Analyser og numeriske beregningsmetoder gir svar på hvordan grunnen eller sjøbunnen vil oppføre seg som følge av den planlagte byggingen eller inngrepet som skal gjøres. Vi benytter både enkle metoder og avanserte matematiske beregningsmodeller til slike analyser.

Instrumentering for overvåking og modellforsøk

NGI utvikler og bruker måleteknikk (instrumentering), avansert måleutstyr og datateknologi for å kunne observere og overvåke for eksempel geologiske prosesser, byggearbeider og installasjoner. Måleutstyret blir også brukt i modell- og feltforsøk for å utvikle nye metoder for fundamentering og grunnarbeider.

Ved å overvåke, observere og registrere hva som skjer under byggeprosessen eller grunnarbeidene, kan vi kontrollere og verifisere om virkeligheten er i henhold til våre beregninger, planer og krav.

Ved å sammenligne måleresultatene med beregninger kan vi kontinuerlig forbedre beregningsmetoder og parametere vi bruker for å beskrive hvordan grunnforholdene oppfører seg ved forskjellig type belastninger.

Miljøforurensning

Omfanget av forurensning i jord og grunnvann er et viktig tema innen all bygge- og anleggsvirksomhet. Forurensning i grunnen kan stamme fra utslipp fra industri og tungtransport, avfallsfyllinger og deponier.

NGI utvikler kunnskap og metoder for å undersøke om grunnen eller havbunnen er forurenset, hvordan vi kan hindre at forurensningen spres inn i næringskjeden, og hvordan vi kan rydde opp i forurensede grunnforhold.

Her finner du oss

NGI har hovedkontor i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet og utenlandskontorer i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia.

ISO-sertifisert

NGI er sertifisert av BSI i henhold til Kvalitetssystem ISO 9001:2015 og Miljøsystem ISO 14001:2015 for Forskning og utvikling, rådgivning og tjenester innen geofagene.