NGI er Norges ledende geotekniske fagmiljø og løser oppdrag for private og offentlige aktører i inn- og utland.

 

 
Vi jobber innen følgende markeder

Offshore energi
NGI er en internasjonalt etterspurt geofaglig rådgiver for offshorenæringen, knyttet til leting, utbygging og drift av offshorefelt, inklusive fundamentering av offshore vind turbiner.

Bygg, anlegg og samferdsel
NGI er Norges ledende geofaglige kompetansesenter med tjenester knyttet til bygg og viktig infrastruktur i Norge og utlandet.

Naturfare
NGI bistår næringsliv, myndigheter, politi og grunneiere med ekspertise for å håndtere alle former for skred, risiko ved jordskjev og tsunami.

Miljøteknologi
NGI finner løsninger og bistår myndigheter og industri med opprydding av forurenset jord, berg, sedimenter og grunnvann.

Privat næringsdrivende stiftelse

NGI er en privat næringsdrivende stiftelse og et internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi har hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet, og utenlandskontorer i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap i store deler av verden.

Forankret i forskning

Våre kjerneoppgaver er å bidra til samfunnsutviklingen i Norge med forskning, rådgivning og bidrag til utdanning innen ingeniørrelaterte geofag. NGI er et anerkjent samlingspunkt for det offentlige, fagekspertise og akademia i Norge og internasjonalt når det gjelder geoteknikk. Gjennom publisering av forskningsresultater, omfattende foredragsvirksomhet og deltakelse i internasjonale ekspertpanel er NGI en aktiv bidragsyter til videreutvikling og forskning innen ingeniørrelaterte geofag.

På NGI driver vi med anvendt forskning hvilket vil si at våre resultater skal være relevante og tas i bruk av markedet og komme samfunn, næringsliv og industri til gode. Gjennom direkte oppdrag for næringslivet i Norge og i utlandet, og bevilgninger fra Norges forskningsråd og deltakelse i EUs FoU-programmer, gjør vi forskning på aktuelle problemstillinger. Resultatene fra NGIs forskning publiseres og anvendes i praksis for å fremme norsk nærings- og samfunnsliv.

NGI konkurrerer med andre rådgivende ingeniører om oppdrag med grunnundersøkelser, som rådgivende ingeniør på geoteknikk og ingeniørgeologi, miljøgeoteknikk, samt skredfarevurdering og skredsikring. Gjennom vår omfattende forskning og ekspertrådgivning er NGI med på å skape fundamentet for at vi alle kan bygge, bo og ferdes på sikker grunn.

ISO-sertifisert

NGI er sertifisert av BSI i henhold til Kvalitetssystem ISO 9001:2015 og Miljøsystem ISO 14001:2015 for Forskning og utvikling, rådgivning og tjenester innen geofagene.